Studenti proti režimu - 17. listopad 1989

Pokojná demonstrace studentů 17. listopadu 1989, její průběh a násilné rozehnání bezpečnostními silami stojí na počátku řetězce událostí vedoucích nakonec k pádu komunistického režimu v Československu.

Pomocí pracovních listů můžete se svými žáky analyzovat tři dobové dokumenty a zaměřit se mimo jiné na to, v čem se liší výpověď přímého účastníka listopadových událostí a oficiální zpráva z tisku. Vyzvěte je také, ať se zeptají doma, jak na listopadové události vzpomínají jejich rodiče či prarodiče.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

 

Anotace:

Pokojná demonstrace studentů 17. listopadu 1989, její průběh a násilné rozehnání bezpečnostními silami stojí na počátku řetězce událostí vedoucích nakonec k pádu komunistického režimu v Československu. Pracovní listy pro žáky přinášejí úkoly, které události začleňují do širšího kontextu. Tyto úkoly, které pracují se třemi historickými prameny k 17. listopadu 1989, jsou vhodné jako náměty pro další práci učitele se žáky, popřípadě pro domácí přípravu žáků.

 

Doporučený věk: 14+

 

Pomůcky:

Materiál (dobová fotografie ze studentského pochodu 17. listopadu), Pramen 1 (Svědectví účastníka pokojné demonstrace 17. listopadu 1989, napadené na Národní třídě), Pramen 2(Vezmi si s sebou květinu, leták zvoucí k účasti na demonstraci k uctění památky studenta Jana Opletala dne 17. listopadu 1989), Pramen 3 (Pasáž z článku Rozhodně proti provokacím, Rudé právo, 20. listopad 1989), Pracovní list 1, Pracovnílist 2.

 

Myšlenková mapa a dobové prameny:

 1. Oznamte žákům téma hodiny a napište doprostřed na tabuli do rámečku 17. listopad 1989. Vyzvěte je, aby si vybavili, jaké asociace v nich toto datum vzbuzuje (události, postavy, jednání, emoce, atmosféru atd.). Pomůže jim dobová fotografie – viz Materiál.
 2. Zapisujte postřehy žáků, pokud je napadají k již zapsaným slovům další asociace, které je rozvíjejí či doplňují, zapisujte je také.
 3. Související pojmy propojujte čarami. Vznikne tak myšlenková mapa známých skutečností k událostem 17. listopadu 1989, kterou budou mít žáci před očima po celou hodinu, je to pole pojmů a skutečností jim známých. Cílem mapy je přivést žáky k zamyšlení a probudit v nich zvědavost.
 4. Následuje práce s dobovými prameny. Rozdejte žákům do skupin vytištěné stránky se svědectvím účastníka událostí (Pramen 1). Nechte jim dostatek času na pozorné čtení a vyzvěte je, aby si průběžně zaznamenávali pojmy a skutečnosti, které jsou pro ně nové. Po dočtení budou chodit zapisovat nové pojmy na tabuli do myšlenkové mapy – jinou barvou, než mají původně napsaná slova. Rozšíří tak obraz událostí o nové vztahy a souvislosti.
 5. Rozdejte žákům Pracovní list 1. Nechte je vyplnit odpovědi na otázky podle přečteného textu, v případě potřeby se k němu mohou vracet. Odpovědi na všechny otázky však ve svědectví účastníka nenajdou.
 6. Až budou mít žáci vyplněné všechny informace, které mohli získat z tohoto pramene, rozdejte jim dobový leták (Pramen 2). Z něj se dozvědí více o základním smyslu a záměru tehdejšího shromáždění a doplní chybějící informace do Pracovního listu.

 

Náměty pro další práce:

I.
Analýza dobového textového pramene v hodině může být doplněna samostatným domácím úkolem, který probíraným událostem dodá osobní rozměr. Tento úkol by měli splnit všichni žáci. Vyzvěte je, aby se doma ptali rodičů či prarodičů a jejich odpovědi, postřehy, vzpomínky zapsali. Nabídněte jim tuto základní strukturu otázek, kterou si podle svého uvážení mohou ještě doplnit:
Kdy a jakým způsobem jste se o událostech 17. listopadu 1989 v Praze dozvěděli?

 • Popište své pocity z konce listopadu a prosince 1989.
 • Co zásadního změnily polistopadové události ve vašem životě?
 • Jak hodnotíte tehdejší události dnes?

Vhodným rozšířením těchto rodinných vzpomínkových rozhovorů může být také hledání pramenů z dané doby, které žáci přinesou do následující hodiny.

II. Jazyk moci

 1. Rozdejte žákům dobový novinový článek z Rudého práva (Pramen 3) a vyzvěte je, aby si z textu vypsali slova, označení, pojmenování, která neznají. Formou krátké diskuze tyto pojmy vysvětlete a zasaďte do kontextu.
 2. Předložte jim Pracovní list 2, nechte žáky za pomoci PRAMENE 1 vypracovat odpovědi na otázky.
 3. Diskutujte s žáky o vyznění článku, záměru jeho autora, o slovníku, který používá, a o rozdílech mezi oběma texty.