Informace poskytované při získání osobních údajů

Správce osobních údajů:

  • Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: skolniprojekce@jsns.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz
  • Informujeme Vás, že správce bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce projekce učiněné buď na webu JSNS.cz nebo jinak (telefonicky). Správce tyto údaje získal buď přímo od Vás či od jiné osoby (zejm. jiného pracovníka Vašeho zaměstnavatele).

Uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem rezervace a objednávky školní projekce v rámci festivalu Jeden svět.

Právním základem pro zpracování je, že

  • je to nezbytné ke splnění smlouvy, jejíž jste Vy či Váš zaměstnavatel smluvní stranou / pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost; v tomto případě jsou údaje zpracovávány za účelem zařazení do databáze uživatelů, komunikace s uživateli, a event. kontroly plnění projektu ze strany poskytovatele finanční podpory či jím pověřené osoby.
  • je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce: zasílání nabídky vzdělávacích materiálů či nabídek vzdělávacích aktivit uživatelům, informování o činnosti správce. Toto může uživatel odmítnout (buď při objednávce anebo kdykoliv později např. zasláním e-mailu na výše uvedenou kontaktní adresu správce).

Tyto údaje budou Správcem uloženy po dobu provozování školních projekcí v rámci festivalu Jeden svět.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i zpracovatelé, jejichž aktuální seznam je zde: JSNS.cz/gdpr/zpracovatele

Osobní údaje nebudou správcem předány další osobě.

Vaše práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,

  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,

  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě,

  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,

  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.