Co je GDPR

Obecné nařízení představuje aktualizovaný právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době stanovuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů.

V souvislosti s nutností adaptovat český právní řád na obecné nařízení vyvstane nutnost upravit některé dílčí aspekty nezbytné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů na zákonné úrovni. Je to z toho důvodu, že obecné nařízení například umožňuje, aby se v jím definovaných případech členský stát odchýlil od úpravy v obecném nařízení nebo dokonce i stanovuje, že některé aspekty mají být upraveny ve vnitrostátním právu členského státu. Nepůjde již ale o svébytný zákon, ale jen o doplňkový k obecnému nařízení, dotvářející komplexní úpravu ochrany osobních údajů při jejich zpracování a to např. i v oblasti zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti atd. Návrh adaptačního zákona je již v legislativním procesu a je dostupný veřejnosti.

Charakteristická pro obecné nařízení je jeho univerzální použitelnost ve všech státech Evropské unie (a Islandu, Norsku a Lichtenštejnsku) a tudíž i sjednocující účinek právní úpravy, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou platit v každém státě EU a v předchozí větě třech vyjmenovaných. Právě zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo i jedním z cílů přijetí obecného nařízení.

Celý název předpisu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR, z anglického názvu General Data Protection Regulation. (Čerpáno z webových stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů).

 

Základní údaje o Správci

Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119

Kontaktní údaje: dotazy.registrace@jsns.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz (dále jen „Správce“).

 

Jaká data sbíráme při registraci na portál JSNS.CZ

 • Jméno a příjmení
 • E-mail – nutný pro dokončení registrace a následnou komunikaci s uživateli webu, dále využíván k zasílání Věstníku/Bulletinu a cílení reklamy na sociálních sítích společnosti Meta Platforms, Inc.
 • Uživatelské jméno – nutné pro přihlašování
 • Telefon – nutný při problémech s registrací a následnou validací uživatelů
 • Škola/Instituce – uživatelé na webu musí být přiřazeni pod vzdělávací instituci, protože obsah webu je určen pouze pro vzdělávací účely
 • Stupeň (1., 2., SŠ, VŠ) – kvůli přehledu o tom, jaké projekty jsou pro dané vyučující relevantní a pro sledování statistik
 • Vyučované předměty – nejedná se o povinnou položku
 • Datum narození - tento údaj sbíráme při registraci na některé námi pořádané akce, údaj je nutný pro vystavení osvědčení o absolvování akce

 

Jaká data sbíráme při přihlášení k odběru Věstníku/Bulletinu

 • Jméno a příjmení
 • E-mail – nutný pro zasílání Věstníku/Bulletinu a cílení reklamy na sociálních sítích společnosti Meta Platforms, Inc.

 

Co s údaji děláme

Údaje shromažďujeme v administračním systému našeho webu a slouží zejména k evidenci spolupracujících vyučujících, k jejich přihlašování na portál JSNS.CZ, dále k přihlašování na školní projekce v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět a na další podobné akce. Shromážděné údaje nikomu dále neposkytujeme a naši databázi spolupracujících škol a vyučujících ani nikomu neprodáváme. K údajům mají kromě zaměstnanců Člověka v tísni přístup pouze naši zpracovatelé osobních údajů, kteří například zajišťují komunikaci s vyučujícími nebo zpracovávají osobní údaje.

 

Jak dlouho údaje uchováváme

 • Registrovaní uživatelé - údaje odstraníme z databáze po třech letech od posledního přihlášení uživatele
 • Odběratelé Věstníku/Bulletinu - po dobu, po kterou bude Správce provozovat stránky JSNS.CZ a vydávat Věstník/Bulletin

 

Vaše práva

 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce (Člověk v tísni, o.p.s.) zpracovává,
 • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů či požadavků, nás prosím kontaktujte na email registrace@jsns.cz.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.