Od reflexe k diskuzi

Všechny navrhované metody reflexe emocí posilují u žáků komunikační a sociální dovednosti, kritické myšlení a učí je společné diskuzi. Zdárně vedená diskuze je totiž tím nejlepším způsobem reflexe. Žáci se učí správně formulovat myšlenky, nesoudit, zbavovat se ostychu a trémy, obhájit svůj názor, respektovat názor druhých, učí se ptát a hledat odpovědi na své otázky.

 • Pravidla diskuze
  Stanovte si společně jasná pravidla promítání a diskuze. Pravidla diskuze umožní žákům otevřeně a bezpečně vyjadřovat své názory a postoje. Před začátkem promítání si s žáky pravidla ujasněte. Nabízíme vám pro představu přehled pravidel.

 

Pravidla diskuze

Pravidla pro publikum:  Vždy mluví jen jeden a ostatní mu neskáčou do řeči.  Každý má právo vyjádřit svůj názor a být vyslechnut.  Všichni se snaží...
Rozbalit

Pravidla diskuze

Pravidla pro publikum: 

 • Vždy mluví jen jeden a ostatní mu neskáčou do řeči. 

 • Každý má právo vyjádřit svůj názor a být vyslechnut. 

 • Všichni se snaží respektovat názory ostatních. 

 • Je legitimní odmítat názory, ale nikoliv ty, kdo je vyjadřují. 

 • Při prezentování určitého názoru každý vysvětlí, co ho k němu vede. 

 • Je povinné mluvit slušně a vyvarovat se rasistických a sexistických poznámek. 

 • Pořizování zvukového a obrazového záznamu celé akce je zakázáno.   

Stáhnout text PDF

Pravidla pro moderátora:  

 • Oznamuje začátek a konec diskuze. 

 • Určuje způsob přihlášení do diskuze.  

 • Stanovuje a kontroluje maximální délku diskuzního příspěvku. 

 • Má výhradní právo udělovat slovo. 

  

Zavřít

×
 • Otevřené otázky
  Připravte si otevřené otázky, které pomohou diskuzi usměrnit.

Otevřené otázky

Otázky hledající objasnění:  Můžete vysvětlit (jak)…? Vysvětlující Co myslíte tím že, …? Charakterizující  Mohl/a byste mi dát příklad toho, jak…? Dávání příkladů  Jak toto napomáhá...
Rozbalit

Otevřené otázky

Otázky hledající objasnění: 

Můžete vysvětlit (jak)…? Vysvětlující

Co myslíte tím že, …? Charakterizující 

Mohl/a byste mi dát příklad toho, jak…? Dávání příkladů 

Jak toto napomáhá řešení…? Podporující 

Má někdo otázku, na kterou by se chtěl zeptat…? Dotazující se 

 

Otázky zjišťující důvody a důkazy: 

Z jakého důvodu si myslíte, že…? Formulace argumentu 

Jak víte, že…? Domněnka 

Jaké jsou vaše důvody k…? Odůvodnění tvrzení 

Máte důkazy k…? Hledání důkazů 

Mohl/a byste uvést pozitivní/negativní příklad k tomuto tvrzení? Důkazy opoziční strany 

 

Otázky zkoumající alternativní pohledy na věc: 

Dala by se otázka položit jiným způsobem? Zopakování názoru 

Existuje jiný úhel pohledu na…? Spekulace/úvaha 

Co když někdo jiný navrhne, že…? Jiná možnost 

Co by někdo, kdo s vámi nesouhlasí, řekl/namítl? Protiargument 

Jaký je rozdíl mezi těmito pohledy na věc/názory? Rozdíly 

 

Otázky testující dopady a důsledky: 

Co následuje potom, co…? Důsledky 

Souhlasí vaše tvrzení s vaším předchozím tvrzením o…? Shoda 

Jaké by byly důsledky toho, že…? Důsledky 

Existuje obecné pravidlo…? Zobecňování 

Jak by se to dalo otestovat, aby se zjistila pravda? Testování pravdy 

 

Otázky o otázce/diskuzi: 

Máte otázku k…? Dotazování 

Jaký druh otázky to je…? Analýza 

Jak nám tato otázka / co bylo řečeno pomůže…? Spojování 

Kde / ve kterých částech tématu můžeme doposud zobecnit? Sumarizace/shrnutí 

Dostali jsme se blíž k zodpovězení otázky/problému? Dospět k závěru 

 

Stáhnout text PDF

Zavřít

×
 • Nejednoznačné vyznění není na škodu
  Při nejednoznačném vyznění vyzveme žáky k tomu, aby společně hledali zdroje informací a pokusili se dospět k nějakému závěru – s tím, že ne vždy se to podaří, protože někdy prostě řešení neznáme. Ale zjištění, že problém je složitý a je třeba s ním pracovat v dlouhodobém horizontu, je vlastně skvělý výsledek. 

 • Uzavřete diskuzi a shrňte průběh
  Ke konci diskuze se zeptáme žáků na konečné vyjádření k dané otázce/tématu. Zmíníme se o tom, co se podařilo, jaké další návrhy byly vzneseny, co žáky bavilo, co naopak vnímali negativně nebo co by změnili. Někdy může být velmi těžké diskuzi vhodně uzavřít, obzvlášť pokud se jednalo o kontroverzní téma a nedospěli jsme ke shodě. Vždy je ale klíčové alespoň shrnout, co v diskuzi zaznělo. Můžeme například zopakovat, že je možné nesouhlasit a odmítnout cizí názor, ale ne toho, kdo ho vyjadřuje. 

 • Odhalení rizikového chování / oznamovací povinnost 
  Buďme připraveni, že při práci s filmem a následné reflexi můžeme otevřít velmi citlivá témata, která mohou vést k odhalení rizikového chování žáka/žáků. Zvláště pokud s filmem vhodně pracujeme delší dobu, vytváříme si s žáky větší důvěru, a ti se stávají otevřenější. Mějme na paměti oznamovací povinnost, zároveň zvažujme vhodné způsoby řešení, tak abychom nezranili žáka, který k nám projevil důvěru tím, že se svěřil. Vždy je dobré s žákem postup, který navrhneme, konzultovat.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.