Odpověď Rady Českého rozhlasu na naši stížnost

2.4.2020 / Mediální vzdělávání

V polovině února jsme zveřejnili naše stanovisko k debatě pořádané Radou Českého rozhlasu na téma „Mediální gramotnost a mediální výchova“. Jelikož byly během diskuze opakovaně uváděny nepravdivé informace o programu Jeden svět na školách, poslali jsme předsedkyni Rady Českého rozhlasu Haně Dohnálkové stížnost, ve které konkrétně vyvracíme lži uváděné na zmíněné debatě.


 

Zde uvádíme celé znění naší stížnosti, zaslané dne 17. února Radě Českého rozhlasu: 


Vážená paní předsedkyně,

obracíme se na Vás v souvislosti s debatou na téma „Mediální gramotnost a mediální výchova“, která proběhla ve středu 12. února 2020.

Jednalo se o oficiální akci Rady Českého rozhlasu, na kterou jste jménem rady jako její předsedkyně zvala případné zájemce (viz https://rada.rozhlas.cz/pozvanka-na-verejnou-debatu-na-tema-medialni-gramotnost-a-medialni-vychova-8144833).

Zarážející byl již výběr diskutujících hostů ke zvolenému tématu. Mezi pozvanými nebyl žádný vyučující ze základních a středních škol, nezávislý vzdělávací expert, zástupce neziskových organizací ani zástupce relevantních vzdělávacích institucí, např. MŠMT ČR. Na pozvánce bylo avizováno, že předmětem debaty bude také vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Na debatu jsme přesto nebyli pozváni, ani se na nás nikdo neobrátil s žádostí o dodání podkladů. O Jednom světě na školách (www.jsns.cz) byly během diskuse opakovaně uváděny nepravdivé informace, například, že se na tvorbě vzdělávacích materiálů, které školám nabízíme, nepodílí učitelé a odborníci (níže jsou uvedena fakta).

Za skandální pak považujeme přirovnání vlivu Karla „Kovyho“ Kováře, průvodce naším pořadem Kovyho mediální ring, k působení Hitlera.

Vše výše uvedené probíhalo na půdě média veřejné služby, na akci organizované a financované přímo Radou Českého rozhlasu. Jako účastník panelu se debaty zúčastnil také ombudsman Českého rozhlasu.

Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření, respektive zaujetí stanoviska k výše uvedeným skutečnostem.

Děkujeme za případnou pozornost, kterou budete této záležitosti věnovat.
 

S pozdravem

Karel Strachota

ředitel programu Jeden svět na školách, Člověk v tísni
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

 

FAKTA K DIDAKTICKÝM MATERIÁLŮM JSNS.CZ

Na tvorbě didaktických materiálů, který JSNS.CZ školám nabízí, se podílejí pedagogové. Máme sestaveno několik expertních skupin k jednotlivým tematickým okruhům. Jejich členy jsou zkušení pedagogové a odborníci na daná témata, z akademického prostředí i z praxe. Probíhá několikastupňové posuzování a testování materiálů přímo ve třídách a jeho výsledky jsou zohledněny při finalizaci jednotlivých lekcí.

U aktivit určených do vyučovacích hodin je rubrika Zkušenosti z praxe, ve které jsou postřehy, komentáře a doporučení vyučujícího, který aktivitu ve své třídě s žáky již vyzkoušel.

Všechny aktivity obsahují také zařazení podle Rámcových vzdělávacích programů. Jsou u nich vyznačeny relevantní vzdělávací oblasti a obsahové vzdělávací okruhy, průřezová témata a klíčové kompetence.

 Výše uvedené platí i pro materiály k mediálnímu vzdělávání. Na jejich tvorbě se podílejí vyučující z různých typů škol a mediální odborníci.

Scénář ke Kovyho mediálnímu ringu (https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring) připravil Karel Strachota, zakladatel a ředitel programu Jeden svět na školách. Vzdělávání se věnuje dvacet let a je autorem nebo spoluautorem mnoha didaktických publikací, projektů a audiovizuálních materiálů.

Vzdělávací materiály nabízíme formou audiovizuálních lekcí základním a středním školám zdarma prostřednictvím portálu www.JSNS.cz). Je na rozhodnutí vyučujících, zda je ve vlastní výuce využijí. V roce 2019 využilo naše mediálně-vzdělávací materiály cca 1500 škol.

(https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani)

 

K rukám předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hany Dohnálkové a tajemnice Rady Českého rozhlasu Veroniky Vlasákové.

Na vědomí generálnímu řediteli Českého rozhlasu Renému Zavoralovi a ombudsmanovi Českého rozhlasu Milanu Pokornému.

 

Níže uvádíme celé znění odpovědi předsedkyně Rady Českého rozhlasu Hany Dohnálkové: 


Vážený pan Strachoto,

předně mi dovolte, abych Vám úvodem stručně popsala záměr Rady Českého rozhlasu ve věci pořádání veřejných debat.  

V roce 2019 se Rada ČRo rozhodla začít s pořádáním veřejných debat na témata, která oscilují mediálním prostorem a jsou rovněž zajímavá pro posluchače veřejnoprávních médií.

Zamýšleli jsme se rovněž nad tím, aby zvolená témata byla pestrá a pokud bude Rada ČRo pořádat příkladně tři debaty ročně, aby se jednalo i o témata z různých oblastí. To se nám věřím podařilo. Poté, co se první debata týkala vědy a prostoru pro vědní obory ve veřejnoprávních médiích, jsme jako druhé téma zvolili problematiku dezinformací a mediálních manipulací. Obě debaty byly velmi kladně posluchačstvem hodnoceny.

Téma, které jsme vybrali pro třetí veřejnou debatu v pořadí – Mediální gramotnost, vzbudilo nejvíce ohlasů a přiznávám, že i těch negativních.

K této debatě, a snad i pro vysvětlení našeho záměru a na naši obranu:

Rada ČRo chtěla tímto tématem připomenout důležitost mediální gramotnosti a výchovy v České republice i v dnešním světě. Chtěli jsme poukázat na problémy, se kterými se setkávají novináři a zaměstnanci v médiích. Proto i výběr diskutujících byl cílen a zaměřen na mediální odborníky, nikoliv čistě pedagogické pracovníky, i když tři z účastníků debaty jsou renomovanými pedagogy na vysokých školách, kde se zabývají primárně mediální problematikou.

Jako nešťastný a velmi nevhodný vnímám samozřejmě výrok pana moderátora. Sama bych takové přirovnání jistě nevolila, a troufám si říci, že ani nikdo z mých kolegů. Za toto se omlouvám.

Ambicí Rady Českého rozhlasu ve věci této debaty nebylo v žádném případě suplovat společenskou diskuzi o mediální či jiné výchově, takové diskuze jistě přísluší jiným institucím.  V České republice se tomu však neděje a tyto debaty ve veřejném prostoru chybí.

Snad alespoň zdvižení tohoto tématu bylo cenné a nemůže být Radě Českého rozhlasu vyčítáno.

 

Věřím, že náš záměr chápete a budeme rádi, pokud jsme alespoň málem přispěli k tomu, aby se o mediální výchově v České republice více hovořilo.

 

S úctou,

jménem Rady ČRo,
Hana Dohnálková, předsedkyně

 

 

Zdroj fotografie: Rada Českého rozhlasu, Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.