Životní prostředí – online výuka

Kvalita životního prostředí a s ní spjaté environmentálně odpovědné chování je dnes neoddělitelně součástí diskuse v souvislosti se změnou klimatu. Dnes již víme, že naše chování by mělo být nejen šetrné k přírodě, ale rovněž dlouhodobě udržitelné, ale jak má takové chování vypadat?

Přinášíme výběr filmů vhodných k distanční výuce, a to včetně aktivit, na nichž mohou žáci pracovat samostatně doma.

Stupeň vzdělávání


Základní školy – I. stupeň

Moje sousedka

Téma: energie

Moje sousedka

Téma: energie


Loutkově animovaný snímek představuje jeden den v životě dvou obyvatelek jednoho domu. Každá z nich má jiné každodenní rituály a návyky. Sledujeme obě dvě od ranního vstávání – vidíme, jak si vaří kávu, zda se koupou, či sprchují, jak sledují televizi, i to, jak si doma topí. Jedna zachází s energiemi zodpovědně a druhá jimi plýtvá tak, že to sama pozná na svých účtech. Přitom šetřit nemusí být těžké. Stačí zhasínat po odchodu z místnosti světlo nebo utahovat vodovodní kohoutek. Film na vtipném srovnání domácích zvyků dvou sousedek ukazuje, jak i drobná opatření šetří energii a peníze.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na začátku s dětmi diskutujte o tom, jakými způsoby se dá v domácnosti ušetřit na energiích (za vodu, plyn a elektřinu). Nápady sepište na počítači nebo na papír. Můžete nechat děti sepsat jejich nápady samostatně a poté je s nimi projít. 
 

Přehrát film (9 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Film můžete promítnout dětem dvakrát. Při první projekci mají děti čas a prostor uvědomit si celkové vyznění filmu (jeho smysl). Před druhou projekcí dětem řekněte, ať si všímají na chování obou sousedek a toho, jaké činnosti více šetří energie. Lépe se tak děti soustředí na detaily.

Necháme děti napsat, v čem se Červená sousedka chovala správně oproti sousedce Zelené: Jak Červená šetřila teplem, vodou, světlem a energiemi? A jakým způsobem naopak Zelená plýtvala? Pokud jste se dívali s nimi, napište si i Vy své postřehy. Pak můžete své poznámky porovnat – kolik se Vám jich podařilo zachytit? (Ve filmu jich je více než 15.) Povídejte si společně o tom, jak s energiemi zacházet zodpovědně a jak nikoli. 

Na závěr mají děti za úkol zamyslet se nad tím, jak byste mohli přistupovat k energiím zodpovědněji u Vás doma. Diskutujte s nimi o jejich návrzích. Mohou pak sepsat pravidla, kterými se bude Vaše domácnost řídit. 

 

Související aktivita: 

Jak je to u nás doma – Úkol navazuje na předešlou aktivitu. Vede děti k uvědomění si vlastní odpovědnosti za kvalitu života a podporu zdravého životního prostředí. Na konkrétních příkladech z vlastní domácnosti se děti učí, jak se lze k prostředí, ve kterém žijeme, chovat šetrněji. Zároveň se snaží „vtáhnout do hry“ i Vás, rodiče, abyste společně s dětmi přemýšleli nad šetrným hospodařením, komunikovali s nimi o tématu, diskutovali a snažili se nalézat možná řešení. Otázky v pracovním listu (na str. 3) můžete dětem vytisknout nebo je nechat zapisovat odpovědi do počítače či na papír. 

Alternativně můžeme dětem zadat úkol, aby posoudily, v čem je Vaše domácnost ekologická (šetrná k životnímu prostředí) a v čem byste naopak mohli v rodině něco změnit. 

Zavřít

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

Téma: environmentální chování

Zvířata zachraňují svět: Lvi recyklují

Téma: environmentální chování


Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. V tomto spotu půjde o recyklaci. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Děti na papír vypracují odpovědi na tři otázky: 

Co to je recyklace? 

Které materiály se nejčastěji recyklují? 

Proč je recyklace potřebná?  

Poté s nimi odpovědi projděte, popřípadě je doplňte. 
 

Přehrát film (3 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Plakát – Lvi ve spotu recyklovali, jak to je u Vás doma? Nechte děti vytvořit plakát (například jako koláž), na který namalují či nalepí všechny materiály, které u Vás doma recyklujete. Ke každému materiálu napíší alespoň jednu věc, která se z recyklovaného materiálu vyrábí (např. ze skla se dají vyrobit nové vázy, z plastu igelitové tašky, z papíru obal na vajíčka apod.).  

Hotový plakátek můžete vyfotit a poslat i s úvodními odpověďmi vyučující nebo vyučujícímu. 

 

Související aktivita: 

KVÍZ: Recyklace papíru – Vyplňte s dětmi následující test týkající se recyklace papíru. Odpovědi děti mohou zkusit dohledat na internetu. Správně výsledky najdete v PDF v odkazu pod tabulkou. (Jedna z otázek má dvě správné odpovědi.)

 

Otázka A B C

1. Kolik stromů zachrání recyklace jedné tuny papíru?

 

7 17 27

2. Kolik stromů se denně na celém světě kácí kvůli výrobě toaletního papíru? 

 

27 2700 27000

3. Ve které zemi se poprvé recykloval papír? 

 

Japonsko Japonsko USA

4. Který papír nepatří do modrého kontejneru? 

 

obal od vajíček kapesník kartonová krabice
5. Kolikrát se smí recyklovat papír? 3x 5x 7x

 

Správné výsledky najdete v PDF.

Zavřít

Zvířata zachraňují svět: Sloní sprcha

Téma: environmentální chování

Zvířata zachraňují svět: Sloní sprcha

Téma: environmentální chování


Zvířata zachraňují svět je série vtipných animovaných spotů, v nichž zvířata radí lidem, jak se chovat šetrněji k životnímu prostředí. Postavičky parodují nešetrné lidské způsoby chování, nabízejí tipy na lepší zacházení s přírodou a jejími zdroji a současně zdůrazňují, že každý z nás může přispět k zmírnění devastace přírody. Minutový spot Sloní sprcha varuje před plýtváním vodou.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Položte dětem otázku K čemu potřebují člověk a ostatní živočichové vodu? a nechte je sepsat na papír všechny jejich nápady, které pak můžete doplnit i o své poznatky. 
 
Dále děti v několika větách napíší svou představu o tom, jak by vypadal svět bez vody. 
 

Přehrát film (1 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Šetrné hospodaření s vodou – Otevřete si pracovní list aktivity Voda a projděte s dětmi první cvičení, ve kterém jsou dvojice obrázků. Děti vyberou vždy ten obrázek, na kterém se s vodou hospodaří lépe. Pokud můžete doma tisknout, vytiskněte dětem i další stranu (cvičení 5); úkolem dětí je vybarvit obrázek podle pokynů, čímž dokončí větu ve cvičení. Na poslední straně najdete řešení obou aktivit. 

S dětmi se zamyslete nad tím, co děláte pro úsporu vody ve Vaší rodině. Můžete si o tom povídat společně i s jejich sourozenci.

Děti pak vypracují „Úmluvu o šetření vodou u nás doma“ – pravidla, abyste ve Vaší domácnosti plýtvali vodou co nejméně. Pokud taková pravidla už ve Vaší rodině dodržujete, děti napíší dopis ostatním, kteří by potřebovali poradit; mohou si představit, že jej adresují například sousedům.

 

Související aktivita: 

Vyzkoušejte s dětmi i krátký vodní test, na webu Vodní strážci naleznete Kvíz o vodě. Po vyplnění kvízu se dozvíte správné odpovědi. 

Zavřít


Základní školy – II. stupeň

Just Eat It

Téma: environmentální chování

Just Eat It

Téma: environmentální chování


Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek jde v ruku v ruce s nesmyslnými „kosmetickými“ standardy, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáky čeká projekce filmu o plýtvání jídlem a o mladém páru, který chtěl tento problém na individuální úrovni řešit. Žáci před jeho zhlédnutím napíší do dokumentu v počítači (využijí např. Microsoft Word) poznámky a nápady k jedné z následujících otázek: 

Jak řešíš plýtvání jídlem u vás doma? 

Kdyby ses rozhodl řešit plýtvání jídlem u vás doma, jak bys postupoval? 
 

Přehrát film (33 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Nápady a poznámky, které měli žáci před zhlédnutím filmu, doplní o ty, které nabízí závěr filmu a dokument Otázky a odpovědi

PROJEKT: Ze souhrnu nápadů vyberou pět, které je pro ně reálné plnit celý týden, a zkusí je realizovat (či se tím způsobem chovat). Po týdnu napíší zamyšlení (200 slov) nad tím, na co během tohoto týdenního projektu přišli a co se o sobě dozvěděli. 

 

Související aktivita: 

Jídlo v koši – Žáci doma sledují 14 dní odpadkový koš a zapisují si, jaké jídlo se u nich doma vyhodilo – po vyhodnocení s rodiči vymyslí pravidla, která by mohli zkusit dodržovat, aby k vyhazování nedocházelo. 

Pokud se u nich žádné jídlo nevyhodilo, napíší tzv. Desatero, jež by měli dodržovat lidé, kteří potraviny běžně vyhazují.

Zavřít

Mezi odpady

Téma: environmentální chování

Mezi odpady

Téma: environmentální chování


„Žijeme v době plastové,“ podotýká hned na úvod jeden z protagonistů. Dokument na příkladu města Zlín ukazuje, co toto prohlášení v praxi vlastně znamená, a to zdaleka nejen pro tamní občany. Krátký reportážní film zachycuje situaci s obtížně recyklovatelnými odpady. Provádí jím zaměstnankyně místního magistrátu a pracovníci Technických služeb Zlín, které režisér zpovídá a zachycuje přímo při práci. Na lokálních souvislostech jihomoravské obce přibližuje technickou, ekonomickou a politickou stránku celého problému. K tomu se neodbytně přidávají otázky s celospolečenským přesahem, týkající se širší udržitelnosti soudobého konzumního stylu života.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žákům na úvod sdělíme, že film, který uvidí, se jmenuje „Mezi odpady“. Zadáme jim, ať na papír formátu A4 nebo do dokumentu napíší, mezi jakými odpady žijí. Měli by specifikovat, co konkrétně doma vyhazují do koše/kontejneru během jednoho týdne. Z výčtu vyberou pět odpadků, které se v jejich koši vyskytují nejčastěji, ty pak barevně zakroužkují či jinak označí. 
 

Přehrát film (22 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu studenti vyplní krátký vědomostní kvíz, ve kterém se zamyslí nad významem pojmů jako „zero waste“ či odhadnou podíl recyklovaného plastu v ČR.

Správné odpovědi jsou: 1A, 2B, 3c, 4B, 5C

 

Související aktivita: 

Umění bezodpadu – Další aktivitou je týdenní projektová výzva, ve které studenti plní dílčí úkoly a tím snižují svou odpadovou stopu. Cílem této individuální výzvy je naučit se od základů, jak můžeme snížit svou produkci odpadu. Během sedmi dní budou žáci plnit úkoly, které se vztahují k principům životního stylu tzv. „zero waste“ neboli bezodpadového života. Plnění úkolů si zaznamenávají do tabulky v pracovním listě.  

 1. Na úvod studentům zadáme, aby si přečetli stručná pravidla a princip výzvy v pracovním listu (můžeme také zvolit možnost online setkání a sdílení dojmů z filmu + diskuse nad úkoly v pracovním listu). 
 2. Sdělíme jim, že začnou plnit úkoly hned první den. Výzvu můžeme plnit spolu s nimi. 
 3. Po týdnu studenti zašlou vyplněný pracovní list (s případnými fotografiemi) a soubory označené svým jménem.

  Tip: Jinou variantou může být také sdílený disk, kam mohou ukládat jak fotografie, tak i průběžně vyplňovat své pracovní listy. Žáci se tak mohou vzájemně inspirovat i podporovat. Pokud máte možnost vést se třídou komunikaci online, je to také možnost vzájemného sdílení jejich výsledků. 
 4. Na závěr projdeme jejich výstupy z pracovních listů a vytvoříme jeden dokument se shrnutím týdenní výzvy ve třídě, který pak žákům rozešleme či nasdílíme. Do dokumentu zahrneme i sdílené fotografie žáků. 

Tato lekce je součástí online environmentální kampaně Umění odpadu. 

Zavřít

Muž, který sázel stromy

Téma: krajina, aktivní občanství

Muž, který sázel stromy

Téma: krajina, aktivní občanství


V poetickém animovaném snímku sledujeme příběh fiktivní postavy Élzearda Bouffiera, osamělého pastevce z pustiny ve francouzských Alpách. Jednoho dne, datovaného do roku 1910, ho potká mladý poutník. Fascinovaně pozoruje muže, který každý den vysadí sto žaludů do neúrodné planiny, aby tak vrátil život do míst, jež zdánlivě navždy zahynula. Poutník se po deseti letech vrací a zjišťuje, že v místech, která bývala mrtvou krajinou, raší mladý les. Po mnoha letech se oblast díky zásahu pastevce obrodí a osídlí ji zvířata i lidé. Příběh ukazuje, jak mocný může být zásah jediného člověka, který vytrvá ve své obětavé práci. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu mají žáci za úkol sepsat výhody a nevýhody života ve městě a života na venkově, v přírodě. Na základě toho si zvolí svou preferenci (město, nebo venkov) a tu v krátkém textu zdůvodní.
 

Přehrát film (30 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Žáci provedou reflexi filmu písemně metodou Pětilístek – napíší „básničku” v pěti řádcích podle následujících pokynů.  

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu) 
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu 
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 

Podrobnější informace k reflexní metodě Pětilístek najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci (str. 2). 

Dále zašlete žákům pracovní list Město, nebo samota a nechte je vypracovat otázky na str. 3. Své odpovědi si zaznamenávají zvlášť do dokumentu na počítači, popřípadě na papír. 

 

Související aktivita: 

Kdo pomáhá zachránit lesy? – Elzéard Bouffier z filmu Muž, který sázel stromy je fiktivní postava, ale lidí, kteří opravdu pracují na zlepšení svého životního prostředí, je mnoho. 

Žáci mají v této aktivitě za úkol vyhledat na internetu tři skutečné osoby, projekty, akce nebo organizace, které přispívají k záchraně stromů, alejí, lesů či pralesů. Ke každé osobě, projektu, akci nebo organizaci vypíší stručně jeho příběh nebo informace, které se dozvěděli. V závěru se zamyslí nad tím, jestli by chtěli něco takového zkusit taky – a napíší proč ano, nebo proč ne.

Zavřít

Mý věci

Téma: environmentální chování, aktivní občanství

Mý věci

Téma: environmentální chování, aktivní občanství


Hlavní hrdina filmu Petri opouští svůj prázdný byt a běží zasněženými Helsinkami uprostřed noci do skladiště, kam si uložil všechny své osobní věci. Může si však vzít pouze jediný předmět a tak to bude po dobu celého jednoho roku – jeden den, jedna věc a zákaz nákupu čehokoli nového. K tomuto osobnímu experimentu se Petri rozhodl, když zjistil, že hromadění věcí ho nečiní šťastným. Co vše skutečně ke svému životu potřebujeme, abychom mohli bez obav chodit do práce nebo ven s přáteli? A bez čeho se skutečně můžeme obejít? Na tyto otázky se snaží odpovědět hlavní protagonista a režisér v jedné osobě ve svém autobiografickém filmovém deníku. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Studentům pošleme stručný námět filmu:  

„Hrdina filmu Petri začal řešit, co s hromadou věcí, kterými se obklopil po rozchodu s přítelkyní. Vyhlásil sám pro sebe zajímavý celoroční projekt: všechny své věci (oblečení, nábytek, mobil, počítač, zkrátka vše) uložil na konci prosince do pronajatého skladu s tím, že od ledna si smí vzít každý den jednu jedinou věc. Film začíná scénou, kdy mladík sedí nahý v úplně prázdném bytě bez lednice a pračky (zůstala jen prázdná kuchyňská linka, základní vybavení koupelny a WC) a v noci vybíhá pod rouškou tmy pro první věc.”  

Následně studenty namotivujeme k tomu, aby se vžili do Petriho situace. Jejich úkolem je sepsat pět věcí, které by si vzali ze skladu, aby mohli jít po pěti dnech do práce či do školy.

Přehrát film (52 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Reflexe – Studenti napíší, které tři momenty filmu jim připadaly nejsilnější a proč. 

Posléze jim zadáme, aby na internetu vyhledali pět zajímavých projektů, které pomáhají řešit nadbytek věcí, aniž by se musely vyhodit (mohou být lokální, regionální, národní i mezinárodní). Může jít o jídlo, oblečení, knihy, vybavení bytu, květiny atd. Z těch pěti vyberou jeden, do kterého by se sami chtěli zapojit – a nejlepším případě i zapojí. Osobní závazek mohou sdílet i se svými spolužáky a plnit ho společně.

 

Související aktivita: 

Tato lekce je součástí online environmentální kampaně Umění odpadu. K filmu Mý věci, byla v rámci kampaně připravena neotřelá projektová výzva Umění minima vhodná pro distanční výuku: 

Žáci si v průběhu týdenní výzvy vyzkouší žít podle zásad minimalismu. Každý den po sedm dní budou zmenšovat nejen svou materiální, ale i digitální stopu. Vše si průběžně zapisují do připravené tabulky a učí se poznávat hodnotu věcí kolem nás. Při plnění výzvy si žáci uvědomí negativní dopady materiálové nadprodukce a digitálního znečištění na životní prostředí a budou sledovat, jestli mají víc času na blízké a kamarády. 

Podívejte se na týdenní výzvu Umění minima a se studenty ji vyzkoušejte.

Zavřít

Rok tygra

Téma: zvířata

Rok tygra

Téma: zvířata


Rok tygra, Suvenýr, Sebeobrana a Dostatečně rychlý a je série čtyř sociálních spotů, v nichž známé osobnosti apelují na boj proti nelegálnímu obchodování se zvířaty. Spoty se zaměřují na zastavení ilegálního zabíjení zvířat a užívání jejich těl a produktů z nich ke komerčním či zábavným účelům. Žáci se formou společného projektu seznámí s problematikou práv zvířat. 

Lekce je doporučená pro vyšší ročníky ZŠ

Přehrát film (1 min.)


Související minutové spoty:

Přehrát Suvenýr

Přehrát Sebeobrana

Přehrát Dostatečně rychlý

 

Doporučená projektová aktivita: 

Člověk a zvířata – Cílem projektu je, aby si žáci uvědomili způsoby chování lidí vůči zvířatům. 

Před zahájením projektu naplánujte časový úsek, který mu chcete věnovat, např. 2 týdny. Žáci zhlédnou krátké spoty a poté si vyberou jedno ze tří následujících témat, kterému se budou samostatně podrobněji věnovat. Projekt mohou vypracovávat alternativně i ve dvojici či trojici dle Vašeho uvážení a komunikovat např. přes Skype, sociální sítě či jiné vhodné kanály. 

Témata: 

– Zvířata na našem talíři  

– Nelegální obchodování se vzácnými druhy živočichů  

– Využívání zvířat v zábavním průmyslu 

Podrobné popisy jednotlivých témat najdete níže. 

Úkolem každého či každé skupinky je shromáždit co nejvíce relevantních informací o daném tématu a zpracovat je pro zbytek třídy interaktivní, zábavnou formou. Žákům můžete doporučit, pokud jsou ve skupinkách, aby si rozdělili role (vyhledávání informací, organizací působící v oblasti práv a zvířat, české i mezinárodní legislativy, koordinace práce, příprava finálního výstupu).  

Výstupem může být prezentace v PowerPointu, video či audio záznam.  

TIP: Můžete založit složku na cloudovém uložišti (například Google Drive, Google Classroom, Dropbox, Microsoft OneDrive apod.), kam studenti budou své práce vkládat. Budete je tak mít přehledně na jednom místě a zároveň k nim budou mít přístup i ostatní studenti, kteří se budou moci podívat na tvorbu svých spolužáků.   

 

Popisy témat:

Zvířata na našem talíři  

Žáci se zaměří na to, jakým způsobem je ke zvířatům v chovech a velkochovech přistupováno, jaké jsou podmínky jejich chovu, jaká je kvalita vyprodukovaného masa v případě intenzivních chovů. Dále hledají alternativy velkochovů, co tyto alternativy obnášejí, co to znamená welfare, jaké jídlo je dobré si vybírat a proč se ptát po původu masa a masných výrobků aj. Cílem tématu není přeměna žáků na vegetariány či vegany. Jeho smyslem je nahlédnout „pod pokličku“ potravinového průmyslu, poznat alternativy potravin a umět si vybrat a zároveň se naučit selektovat dostupné informace.  

Nelegální obchodování se vzácnými druhy živočichů  

Žáci vyberou několik vzácných druhů zvířat, které jsou předmětem nelegálního obchodování, a zahrnou i takové druhy, které se převáží i přes území České republiky. Zjistí, jakým způsobem jsou tyto druhy ohroženy a proč jsou předmětem nelegálního obchodu, popř. jaká je cena za tyto druhy ve sběratelských kruzích či mezi zákazníky, do jakých zemí je druh nejčastěji vyvážen, a další informace, které budou pro žáky zajímavé.  

Využívání zvířat v zábavním průmyslu  

Toto téma nabízí řadu možností, jak mohou žáci téma uchopit – zvířata jsou v zábavním průmyslu využívána hojně (cirkusy, koridy, kohoutí zápasy, dostihy atd.), proto rozhodnutí ponechte na žácích, kteří si sami zvolí, jakým způsobem téma pro ostatní zpracují. 

 

Související aktivita: 

Analýza nelegálního obchodu se zvířaty v ČR – Pokud preferujete kratší aktivitu, můžete po zhlédnutí spotů žákům zadat, ať vypracují krátkou analýzu týkající se nelegálního obchodu se zvířaty, který se odehrává v České republice. Žáci by měli zjistit následující: 

 1. Je ČR zemí původu, tranzitní zemí, nebo i cílovou zemí? 
 2. Jaké instituce v ČR řeší nelegální obchod s ohroženými druhy zvířat? 
 3. K jakým mezinárodním úmluvám je ČR zavázána? 

Na závěr za pomoci rešerše internetových zdrojů najdou 3 konkrétní příklady takového obchodu či nelegálního nakládání se zvířaty, které se dostaly i do českých médií (co se stalo, o jaké zvíře šlo, kdo byl zapojen, kam zásilka mířila, jak případ dopadl).

Zavřít

Udržitelný Palacký

Téma: environmentální chování, aktivní občanství

Udržitelný Palacký

Téma: environmentální chování, aktivní občanství


Studenti Palackého univerzity v Olomouci se jednoho dne rozhodli vzít věci do svých rukou. Parta nadšenců z různých fakult založila iniciativu Udržitelný Palacký a na vlastní pěst rozjela projekty na třídění odpadu, komunitní zahradu, obchod s přebytečným zbožím nebo projekt na bezplatné dolévání kohoutkové vody v kavárnách. Dobrovolnickou organizaci brzy podpořila univerzita, a tak Udržitelný Palacký dnes organizuje osvětové kampaně, pořádá úklidové akce a vůbec se snaží inspirovat ostatní studenty i další české univerzity v cestě za udržitelností a odpovědností za prostředí, ve kterém žijeme.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před filmem si žáci zkusí písemně odpovědět na následující evokační otázky:  

 1. Co byste na vaší škole rádi změnili k lepšímu?  
 2. Je nějaké místo ve škole či jeho okolí, které byste viděli rádi zvelebené?  
 3. Je něco, co se vám na škole moc nelíbí, ale je zde prostor pro zlepšení?  
 4. A proč si myslíte, že se to doposud změnit nepovedlo?  
   

Přehrát film (27 min.)


Reflexi filmu provedeme pomocí metody I.N.S.E.R.T. (podrobněji o metodě naleznete v dokumentu Jak na reflexi po filmové projekci na str. 2). Dokument v počítači si žáci rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. Při vypracování úkolu může studentům pomoci i informační text Otázky a odpovědi k filmu. 

 

Doporučená aktivita – Projekt „Umění udržitelnosti”

Žákům rozešleme zadání projektu zaměřeného na zlepšení prostředí školy (v oblasti ekologie a udržitelnosti), ve kterém najdou, co je jeho cílem a jak postupovat.  

 • Stanovíme termín, do kterého žáci pošlou své výstupy (např. týden). 
 • Žáci si vytvoří skupinky po 2 až 3 (projekt lze realizovat i individuálně či ve větším počtu, dle uvážení vyučujícího). Rozdělení napíšeme do sdílené tabulky na společném disku. 
 • Výstupem projektu je vytvoření prezentace, např. v Microsoft PowerPoint, plakátu či video nahrávky. Žáci do stanoveného termínu uloží své výstupy na sdílené úložiště. 
 • Společně ve třídě pak každé skupince dáme 5 minut na prezentaci projektu. V případě, že výuka probíhá na dálku, žákům zadáme, aby se vzájemně na své projekty podívali a pak do společné sdílené tabulky (u jednotlivých skupinek) zapisovali, co se jim na konkrétních projektech líbí anebo kde vidí možnosti vylepšení. 

Reflexe probíhá formou sdílení jednotlivých projektů, které doplníte o vaše reakce a připomínky. Jejich zhodnocení pak žákům nasdílíme. Ve třídě se můžete domluvit, že o projektech budete hlasovat. Můžete se shodnout na 1 až 2 nápadech, které pak společně jako třída zrealizujete, jakmile se školy opět otevřou. Mohou to být ale i všechny projekty, není nutné žádný vyřazovat.

 

Zavřít


Střední školy

Co se nenosí

Téma: environmentální chování, fair trade

Co se nenosí

Téma: environmentální chování, fair trade


Tematicky okruh: Životní prostředí | Globální rozvojové vzdělávání

Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál z přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své kolekce podle tohoto principu vytváří i estonská módní návrhářka Reet Ausová. Využívat textil, který by běžně skončil na skládce, podobně jako další tisíce tun oblečení, které se neprodalo nebo vyšlo z módy. Při pátrání ve stopách módního průmyslu, od obchodních řetězců až k asijským velkovýrobnám, si Reet ověřuje, jak je taková nadprodukce dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé planety. Ambice Reety jsou proto opravdu vysoké: o nutnosti upcyklace chce přesvědčit vedení módních korporací. Je Reet bláhovým snílkem, nebo předznamenává novou éru módní produkce?

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci si přečtou anotaci a písemně odpoví na otázku v závěru: 

Je Reet bláhovým snílkem, nebo předznamenává novou éru módní produkce? 

Svůj postoj vysvětlí, případně doloží fakty, které si dohledají na internetu.
 

Přehrát film (58 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi.

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo?  

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo?  

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?  

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď.
 

Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. jsou v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci (str. 2). 

 

Dále žáci písemně odpoví na otázky:  

 1. V jaké zemi/zemích bylo vyrobeno tvoje oblečení? Vyber si v šatníku 5 svých nejoblíbenějších kusů.
 2. Jaká je průměrná „životnost“ tvého oblečení? Jaký je nejstarší kousek oblečení ve tvém šatníku? 
 3. Jaké jsou hlavní důvody pro přesun velké části výroby oděvů do rozvojových zemí a jaké to má negativní dopady? 
 4. Recykluješ nebo upcykluješ své oblečení? Pokud ano, jakými způsoby? Pokud ne, máš nápad, jak prodloužit život tvého oblečení? 

Poté se žáci vrátí ke své úvaze v úvodu a doplní do ní, zda se jejich postoj změnil, nebo se naopak utvrdil na základě zhlédnutí filmu. Svůj postoj písemně zdůvodní. Do své práce zakomponují i úvahu nad vlastní pozicí: Nakupuješ oblečení zodpovědně? Proč ano, proč ne? Pokud ne, chceš svůj přístup změnit? Proč ano, proč ne? 

Popis celé aktivity s názvem Šatník najdeme v pracovním listu.

 

Související aktivita: 

Žáci mohou dále vyhledat na internetu tři známé módní řetězce zabývající se prodejem oblečení, které přicházejí s nabídkou udržitelné módy. Sepíší, jak specificky se řetězec ekologicky na trhu chová. Upozorníme studenty, aby si dali pozor na tzv. Greenwashing (vytváření zavádějícího nebo klamného dojmu, že firma nebo produkt je ekologický nebo přátelský k životnímu prostředí (marketingová strategie); často má zakrýt neochotu firmy zavádět skutečně účinná opatření k redukci environmentálního dopadu).

 

Doporučení:

Podrobnější informace k problematice textilního průmyslu si můžeme sžáky doplnit také pomocí informačního textu Otázky a odpovědi.

Zavřít

Krev v mobilech

Téma: environmentální chování, krizové oblasti, dětská práce, fair trade

Krev v mobilech

Téma: environmentální chování, krizové oblasti, dětská práce, fair trade


Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály „potřísněné krví“ obětí války v Kongu? A že každé zavolání z mobili nepřímo podporuje největší válečný konflikt od doby druhé světové války, ve kterém padlo víc než pět milionů lidí? Ne, to není žert – bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. Dánský režisér Frank Piasecki Poulsen při svém pátrání šokován zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s válkou o naleziště minerálů v Kongu nic společného. Vypraví se proto do jednoho z největších dolů v konžské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde každodenní realitou, stejně jako všudypřítomná korupce. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu zadáme žákům provést malý průzkum. Jejich úkolem je oslovit minimálně 10, maximálně 20 spolužáků, kamarádů nebo členů rodiny a položit jim následující otázky: 

 1. Kolik máš momentálně mobilních telefonů? 
 2. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon někdy během posledních 12 měsíců? 
 3. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon během posledních 12 měsíců kvůli jeho závadě? 
 4. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon během posledních 12 měsíců, aniž by ten starý byl porouchaný? 
 5. Vlastnil jsi za celý svůj život 5–10 mobilů?  
 6. Patříš k těm, kdo za celý svůj život vystřídali více než 10 mobilů?  

Výsledky mohou žáci zpracovat do grafů nebo vytvořit přehlednou souhrnnou tabulku (využitím např. Microsoft Excel) a několika větami je shrnout.
 

Přehrát film (52 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Dále se žáci vrátí k výsledkům vlastní ankety a zhodnotí je (jako souvislý text, v bodech apod.). Hodnocení nemusí být dlouhé, ale mělo by se zaměřit na to, do jaké míry sledovaná skupina (ne)dodržuje zásady udržitelného rozvoje. Pomoci jim v tom mohou Zásady udržitelného rozvoje.

 

Související aktivita: 

Na závěr předcházející aktivity či jako její alternativu mohou žáci provést reflexi celého tématu pomocí reflexní metody R.A.F.T. Ta pomáhá vžít se do vybrané role a jako pisatel srozumitelně komunikovat svou myšlenku či poselství konkrétnímu adresátovi. Smyslem metody je mimo jiné vést studenty k využívání rozličných formátů psaní, strategií sdělení a kreativitě.

Studenti si nejprve vyberou roli, ve které budou psát, dále komu bude psaní adresované, formu textu a následně dílčí téma. Délka textu by měla být spíše kratší (max. 1800 znaků). 

R (Role) - Za koho budou studenti psát? Kdo je autorem textu? (např. student, jeho generace, novinář, Chance – kluk z DRC, místní politik, pracovník neziskového sektoru, či může být autor neživý, např. mobil samotný. 

A (Adresát) - Koho chce autor oslovit? Např. vrstevníky, politiky, rodiče, prezidenta, ochránce přírody, firmy jako Nokia, mezinárodní organizace např. OSN aj.  

F (Forma) - Jakou formu bude text mít? Např. dopis, plakát, stížnost, petice, novinový článek, příspěvek na sociální síť, leták aj.  

T (Téma) - O čem chce autor adresáta informovat? Zvolte si konkrétní téma, o kterém chcete psát. 

Zavřít

Na sever od slunce

Téma: environmentální chování, aktivní občanství

Na sever od slunce

Téma: environmentální chování, aktivní občanství


Prožít zimu na pláži za polárním kruhem a trávit čas surfováním v ledovém oceánu se rozhodli dva nadšení filmaři z Norska. A nebyla to jen touha po dobrodružství, ale i snaha udělat něco pro přírodu. Jørn a Inge se vybavili prošlými potravinami, na opuštěné pláži vybudovali chatrč ze dřeva a naplavených předmětů, které použili jako izolaci. Odpadky sbírali průběžně a podařilo se jim shromáždit tři tuny vyhozených věcí. Než napadl sníh, vyrobili si kamínka ze starých barelů, aby měli jak topit a vařit. Dokument ukazuje způsob alternativního, ekologicky pojatého životního stylu, realizovaného v souladu s životní filozofií.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na úvod necháme žáky najít na internetu tři projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Mohou zkusit najít i projekty přímo v místě jejich bydliště či okolí.  

Následně si vyberou jeden z nich, k němuž na mobil nahrají audio či video medailonek. Nahrávka by měla být přibližně 1 minutu dlouhá. Cílem není sdělit co nejvíce informací o projektu, ale poutavě jej představit tak, aby to posluchače (Vás, popř. ostatní spolužáky) zaujalo.
 

Přehrát film (46 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu žáci napíší tři slova, která v nich po skončení filmu rezonují, a několika větami vysvětlí proč.  

Dále mají za úkol sepsat krátké zamyšlení (200 slov) na téma „Kdo chce hýbat světem, musí pohnout sám sebou“. Zamyšlení by mělo obsahovat i jejich názor na to, jak vidí v kontextu této věty sami sebe. Můžete se ptát následovně: Napadne vás, co byste mohli či chtěli změnit ve svém okolí? Pokud ano, co by to bylo?

 

Související aktivita: 

Vytvoř neškodný obal – Úkolem je zhotovit obal z materiálů, které mají doma, jenž by neškodil životnímu prostředí. Žáci mohou vytvořit obal přímo pro konkrétní použití (například na brýle, potravinu, šperky apod.). 

Následně vytvoří propagační příspěvek vhodný na zveřejnění na sociální síť: vyfotografují svůj obal a napíší k němu informace, jako by jej měli prezentovat na jimi vybrané sociální síti (Instagramu, Facebooku atd.). Příspěvek mohou vytvořit například v textovém editoru Microsoft Word  či přímo na zvolené sociální síti (nemusí jej samozřejmě i publikovat).

V příspěvku mohou uvést:

– složení/materiál,

– vysvětlení, proč právě jejich obal by si měl případný výrobce vybrat,

– popsat jeho ekologickou, případně i ekonomickou výhodnost,

– na co je vhodné daný obal použít.  

Ponecháme na studentech, jakou formou příspěvek připraví a jakou sociální síť si vyberou. Vyhradíme jim na vypracování dostatek času, např. 2 týdny.

Zavřít

Spor o vápenec

Téma: krajina

Spor o vápenec

Téma: krajina


Gotland – švédská perla ležící v Baltském moři. Spásou ostrova a prokletím zároveň je vápenec, který tvoří většinu jeho povrchu. Místní vápenka Nordkalk a část obyvatel ostrova bojují za rozšíření těžby, která pro ně představuje hlavní zdroj obživy. Aktivisti naopak upozorňují na dopady na životní prostředí, především pak vodní zdroje, a další těžbu blokují doslova vlastním tělem. Jedni chtějí uchránit přírodní ráj před devastací, druhým jde o příjem. Různé pohledy střetávající se v pohádkově divoké krajině dokumentují typický konflikt, který vyvstává v unikátních přírodních lokalitách oplývajících bohatými zdroji. Jak vyspělá musí být společnost, aby se dokázala správně rozhodnout, které zájmy je třeba spíše chránit? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Žáci sepíší seznam jakýchkoli – malých i velkých – zásahů člověka do přírody, které podle nich životní prostředí poškozují. Pokud jsou některé zásahy typické pro určitou oblast, mohou připsat pro jakou (zemi či region). K seznamu dále přidají 3 až 5 konkrétních případů z České republiky; ideálně z regionu, ve kterém žáci žijí. 
 

Přehrát film (9 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci písemně vypracují odpovědi na následující otázky vztahující se k filmu: 

 1. Kdo byly strany konfliktu z dokumentu Spor o vápenec a jaké zájmy hájily? *
 2. K čemu nakonec došlo (jak probíhal konflikt zájmových skupin) a jak byla celá situace vyřešena?  
 3. Se kterými argumenty souhlasíte a koho byste podpořili? Proč?  

*Žáci by měli identifikovat zejména čtyři skupiny: těžaře (zájem vytěžit co nejvíce, ekonomické); zaměstnance lomu (omezená těžba, zachování pracovních míst); místní obyvatelé, závislí na dostatku vody (omezení těžby, zachování pitné vody); aktivisty a neziskové organizace (ukončení těžby a zachování rázu krajiny a přírodního bohatství).

 

Související aktivita: 

Boj o důl – Žáci mají za úkol najít na internetu dostatek informací k aktuálnímu problému na hranicích České republiky s Polskem a Německem (tzv. Trojmezí). Na polské straně se nalézá důl Turów a právě v současné době se odehrává doslova boj o jeho další osud.  

Žáci písemně vypracují následující otázky (max. dvě A4):  

 1. O jaký důl se jedná (co se v něm těží), kdy byl založen a kde se nachází? 
 2. Jaké negativní dopady na životní prostředí důl má? Jak důl ohrožuje obyvatele ČR žijící v blízkosti hranic? Jaké vesnice a města mohou být postižena?  
 3. Proč je rozšíření dolu a prodloužení těžby polskými úřady tak kontroverzní? 
 4. Jací aktéři / hráči / strany se v problematice angažují (nejen lokální, ale i regionální, národní, mezinárodní)? 
 5. Jak si myslíte, že se bude situace dále vyvíjet?  
 6. Vyberte si jednoho aktéra z bodu 4 – jak byste situaci řešili z jeho/její pozice? 

Žáci by neměli zapomenout sepsat, jaké zdroje použili. Jak správně uvádět elektronické zdroje podle aktuální normy, studenti najdou v PDF dokumentu z webu citace.com (str. 23).

Zavřít

Ti druzí

Téma: původní kultury, enviromentální chování

Ti druzí

Téma: původní kultury, enviromentální chování


Tematický okruh: Globální rozvojové vzdělávání | Životní prostředí

Na jihu Etiopie žijí lidé kmene Mursi. Jejich ženy jsou známé tím, že si do spodního rtu vkládají zdobené talířky a do ušních boltců obrovské náušnice. Ne všechny jejich ozdoby jsou ale tradiční. Řadu těch nejbizarnějších si totiž vyrábějí až v poslední době a zdobí se jimi jen tehdy, když do jejich vesnice míří turisté toužící po zajímavých fotkách ze své exotické dovolené a ochotní za jejich pořízení dobře zaplatit. Humorný a zároveň mrazivý film ukazuje prostřednictvím konfrontace světů svérázné domorodé ženy a holandské turistky ničivé dopady turistického ruchu na život tradičních komunit.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

CK Galaxy – Aktivita je vhodná také pro skupinovou práci rodičů a žáků. Žákům sdělíme, aby si před projekcí vyhledali údaje o turismu v České republice. Mohou například zjistit, kolik zahraničních turistů v minulém roce navštívilo ČR, kolik vnitrostátních cest Češi v uplynulém roce podnikli a jaké výše dosáhly příjmy ČR z cestovního ruchu. 

Následně zadejte žákům samostatnou práci s pracovním listem, který je součástí aktivity. Žáci si nejprve přečtou jeho první část – text Chcete si přivydělat? Přidejte se k nám! Následně je jejich úkolem individuálně vyplnit dotazník (do kolonky povolání vyplní to, co by chtěli v životě dělat). 

Pracovní listy si nemusí žáci tisknout, stačí, pokud odpovědi zaznamenají do jiného dokumentu nebo napíšou na papír. 

Následuje projekce filmu.
 

Přehrát film (25 min.)


Doporučená aktivita po filmu: 

Po projekci žáci vyhodnotí vyplněné dotazníky (mohou společně s rodiči). U jednotlivých otázek sečtou kladné a záporné odpovědi, u otázky 2 uvedou i průměrnou hodinovou sazbu, u otázky 4 sečtou množství uvedených kontaktů. 

Následně s žáky společně diskutujeme o následujících otázkách:

Kde začíná soukromí člověka? Které činnosti uvedené v dotazníku jste považovali za „intimní“ a proč? Které chování lidí ve filmu narušovalo podle vás důstojnost zúčastněných? Co vše jsme ochotni udělat za peníze? Jak hodnotíte výsledek dotazníku? Jak z tohoto pohledu hodnotíte své odpovědi?

 

Související aktivita: 

Černá a bílá není černobílá – Žáci si nejdříve vyhledají významy pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus, tradice. Poté jim zadáme, aby si samostatně přečetli a vyplnili pracovní list.

Poznámka: Pokud pracoujeme s rozsáhlým textem Baumanových postmoderních vzorců, použijte přílohu k pracovnímu listu.

Zavřít

Udržitelný Palacký

Téma: environmentální chování, aktivní občanství

Udržitelný Palacký

Téma: environmentální chování, aktivní občanství


Studenti Palackého univerzity v Olomouci se jednoho dne rozhodli vzít věci do svých rukou. Parta nadšenců z různých fakult založila iniciativu Udržitelný Palacký a na vlastní pěst rozjela projekty na třídění odpadu, komunitní zahradu, obchod s přebytečným zbožím nebo projekt na bezplatné dolévání kohoutkové vody v kavárnách. Dobrovolnickou organizaci brzy podpořila univerzita, a tak Udržitelný Palacký dnes organizuje osvětové kampaně, pořádá úklidové akce a vůbec se snaží inspirovat ostatní studenty i další české univerzity v cestě za udržitelností a odpovědností za prostředí, ve kterém žijeme.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před filmem si žáci zkusí písemně odpovědět na následující evokační otázky:  

 1. Co byste na vaší škole rádi změnili k lepšímu?  
 2. Je nějaké místo ve škole či jeho okolí, které byste viděli rádi zvelebené?  
 3. Je něco, co se vám na škole moc nelíbí, ale je zde prostor pro zlepšení?  
 4. A proč si myslíte, že se to doposud změnit nepovedlo?  
   

Přehrát film (27 min.)


Reflexi filmu provedeme pomocí metody I.N.S.E.R.T. (podrobněji o metodě naleznete v dokumentu Jak na reflexi po filmové projekci na str. 2). Dokument v počítači si žáci rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. Při vypracování úkolu může studentům pomoci i informační text Otázky a odpovědi k filmu. 

 

Doporučená aktivita – Projekt „Umění udržitelnosti”

Žákům rozešleme zadání projektu zaměřeného na zlepšení prostředí školy (v oblasti ekologie a udržitelnosti), ve kterém najdou, co je jeho cílem a jak postupovat.  

 • Stanovíme termín, do kterého žáci pošlou své výstupy (např. týden). 
 • Žáci si vytvoří skupinky po 2 až 3 (projekt lze realizovat i individuálně či ve větším počtu, dle uvážení vyučujícího). Rozdělení napíšeme do sdílené tabulky na společném disku. 
 • Výstupem projektu je vytvoření prezentace, např. v Microsoft PowerPoint, plakátu či video nahrávky. Žáci do stanoveného termínu uloží své výstupy na sdílené úložiště. 
 • Společně ve třídě pak každé skupince dáme 5 minut na prezentaci projektu. V případě, že výuka probíhá na dálku, žákům zadáme, aby se vzájemně na své projekty podívali a pak do společné sdílené tabulky (u jednotlivých skupinek) zapisovali, co se jim na konkrétních projektech líbí anebo kde vidí možnosti vylepšení. 

Reflexe probíhá formou sdílení jednotlivých projektů, které doplníte o vaše reakce a připomínky. Jejich zhodnocení pak žákům nasdílíme, můžete se domluvit, že o projektech budete hlasovat. Můžete se shodnout na 1 až 2 nápadech, které pak společně jako třída zrealizujete, jakmile se školy opět otevřou. Mohou to být ale i všechny projekty, není nutné žádný vyřazovat.

Zavřít

Podívejte se na online lekce z dalších tematických okruhů:

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro vyučující  

 • Důležitou součástí při práci s AV lekcemi je reflexe emocí, která by měla bezprostředně po zhlédnutí filmu proběhnout i v případě, že se na film žáci dívají samostatně. Výborně poslouží metody R.A.F.T., Jedno slovo, Pětilístek nebo I.N.S.E.R.T.
 • Do distanční výuky se mohou zapojit také rodiče (zvláště u žáků I. stupně ZŠ). Přitom mohou využít naše doporučení Jak na reflexi po filmové projekci, na které je můžete upozornit. Metody reflexe pomohou přirozeně vyjádřit dojmy, emoce a uvolnit napětí po téměř jakémkoli zážitku.
 • U každé AV lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky.

Jak na distanční výuku - souhrn tipů

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.