Rozdělení Československa a Den obnovy samostatného českého státu – 1. leden 1993

1. ledna roku 1993 se uzavřel dramatický příběh dělení Československa. Na mapě Evropy se objevily dva nové státy, Česká republika a Slovenská republika. Vztahy Čechů a Slováků procházely ve 20. století dramatickými proměnami, které často zanechávaly v příslušnících obou národů pocity křivdy. Dnes, třicet let po rozdělení, však máme zcela nekonfliktní a přátelské vztahy.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Žáci se prostřednictvím obrazových materiálů a dobových textů seznámí se základními milníky společné historie Čechů a Slováků. Aktivita mapuje základní znalosti žáků a jejich vztah ke Slovensku, její těžiště pak směřuje k rekapitulaci základních mezníků našich společných dějin, k přemýšlení o tom, co rozdělení společného státu v roce 1993 Čechům i Slovákům přineslo a o co naopak oba národy přišly. Žáci pracují se stylizovanými popisy přelomových událostí československé státnosti, fotografiemi, grafy a časovou osou. Závěrečný úkol pro domácí práci vede žáky k pátrání, zkoumají, jak vnímá rozdělení společného státu jejich rodina či nejbližší okolí.

Doporučený věk: 14 +

Pomůcky: 

  • MATERIÁLY (A/B/C) PRO ŽÁKY
  • PRACOVNÍ LISTY

Postup:

 

  1. Řekneme žákům, že mohou úkoly seřazené v pracovním listu plnit samostatně nebo ve skupinách. Skupinová práce vede ke spolupráci, doporučujeme ji jako vhodnou pro některé úkoly, které jistě vyvolají diskusi ve třídě. Je důležité, aby žáci věděli, že se při práci mají mezi sebou bavit, sdělovat si navzájem své postřehy, pocity a pomáhat si při formulování odpovědí.
  2. V úvodní části hodiny vyzveme žáky, aby pracovali jen s úkolem 1, který může podnítit jejich zájem o Slovensko a Slováky. Je to země, kterou znají jen ze vzpomínek rodičů a prarodičů, z filmů či poslechu starších písní populární hudby. Narodili se už do České republiky. Vyzkoušejí si v praxi elementární znalost slovenštiny, kterou oproti generacím svých předků neovládají tak jistě a samozřejmě.
  3. Požádáme žáky, aby si pečlivě prostudovali čtyři TEXTY a čtyři FOTOGRAFIE k úkolu 2 (pročetli je, prohlédli a srovnali). Na základě svých vědomostí o základních událostech československých dějin minulého století, které získali v hodinách dějepisu nebo z jiných zdrojů, po vzájemné rozpravě svá rozhodnutí zaznamenají pod připravenou časovou osu. Připraví si zásobu argumentů, proč stylizované popisy událostí významných mezníků československé státnosti a konkrétní fotografie přiřadili k daným letopočtům.
  4. Úkol 3 je určen pro domácí práci, žáci se při jeho plnění musejí pobavit se svými rodiči, prarodiči, případně staršími lidmi ze svého okolí, aby zjistili, jak se na rozdělení společného státu dívají s odstupem času. Mohou zorganizovat vlastní malou anketu a svá zjištění pak konfrontují s grafy průzkumu veřejného mínění.
  5. Aktivitu uzavírá poslední úkol 4, který vychází z poznatků získaných při plnění předchozích úkolů i zjištění z „domácí“ ankety. Přiměje žáky k přemýšlení o tom, co přineslo rozdělení společného státu Čechům dobrého a o co jsme naopak přišli.

Reflexe:

Závěrem nad žákovskými odpověďmi shrneme klíčové události společných dějin Čechů a Slováků a zrekapitulujeme, co nového se dozvěděli o Slovácích při diskusi ve třídě i rozhovorech s rodiči a prarodiči.