Vznik Československa - 28. říjen 1918

"Samostatný stát československý vstoupil v život: aby zachována byla souvislost dosavadního řádu právního se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému životu, Národní výbor jménem československého národa, jako vykonavatel státní svrchnovanosti, nařizuje..." 

Analyzujte se svými žáky první zákon Československé republiky z 28. října 1918, podívejte se, jak vypadá jeho originál, a diskutujte o významu tohoto státního svátku pro dnešní generaci.

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Zákon o zřízení samostatného československého státu (nazývaný rovněž První zákon nebo recepční norma) je spolu s Manifestem k národu základním dokumentem novodobé československé státnosti. Později byl s menšími úpravami publikován ve Sbírce zákonů a nařízení pod číslem 11/1918. Interpretace dobového pramene a jeho zasazení do tehdejších souvislostí díky doplňujícím textům historiků i dobových vzpomínek pomůže žákům pochopit základní sled událostí a atmosféru 28. října 1918, významného dne, který si dodnes připomínáme jako státní svátek.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

 • PRAMEN 1 (První zákon československý, přední a zadní strana rukopisného konceptu)
 • PRAMEN 2 (První zákon československý, verze publikovaná v dobovém tisku)
 • TEXTY HISTORIKŮ / VZPOMÍNKY AKTÉRŮ UDÁLOSTÍ

Úkoly:

 1. Rozdejte žákům do dvojice či do skupin vytištěné stránky s PRAMENEM 1, vyzvěte je, aby si rukopisný text pečlivě pročetli a zapsali si stručné odpovědi na čtyři základní otázky:
  Kdo je autorem textu?
  Kdy byl text sepsán?
  O jaký typ dokumentu se jedná?
  Jaké změny měly po jeho zveřejnění nastat?

 2. Poté rozdělte žákům vytištěné stránky s PRAMENEM 2 a s TEXTY HISTORIKŮ / VZPOMÍNKAMI AKTÉRŮ UDÁLOSTÍ. Nechte je porovnat PRAMEN 2 s PRAMENEM 1 a veškeré odlišnosti písemně zaznamenat – žáci si zde budou všímat v první řadě formy textu. Tištěná verze PRAMENE 2 žákům navíc pomůže doplnit a upřesnit si informace obtížně čitelné v rukopisné verzi zákona. Mohou tak dále pracovat s texty podrobněji a doplňovat postupně další svá zjištění.

  Zaznamenejte si konkrétní skutečnosti, které se z textu zákona dozvídáme:
  Kdo byli „muži 28. října“?
  Co byl Národní výbor?
  Kdy vstoupil zákon v platnost?
  Co se jeho vydáním změnilo, a co naopak nezměnilo?

 3. Vyzvěte žáky, aby si společně ve dvojicích či skupinách v klidu promysleli a formulovali odpovědi na otázky, potom jednu po druhé projděte s postupným zapojováním co největšího počtu žáků.

 4. Jako formu reflexe debatujte s žáky o tom, jak vnímá toto výročí a státní svátek jejich generace – můžeme se ptát třeba takto: Co pro vás tento den znamená? Vnímáte ho jako významný? Myslíte, že starší generace ho vnímaly jinak?

 5. Na základě informací z TEXTŮ HISTORIKŮ / VZPOMÍNEK AKTÉRŮ UDÁLOSTÍ popište vlastními slovy atmosféru tohoto slavného dne.

Námět pro další práci:

 • Sestavte ze všech dostupných textů základní chronologii událostí dramatických říjnových dnů roku 1918.
 • Vyhledejte na internetu základní životopisné údaje osob, jejichž jména jste v textech objevili - pojmenujte, jaké zásadní změny 28. říjen 1918 obyvatelům českých zemí přinesl, a rovněž určete, co zůstalo nadále stejné a proč.
 • Najděte v pramenech později vepsaný text. Jaký smysl měl tento přípis? Jakým slovem jsou v přípisu označeny události 28. října 1918? Vyhledejte význam tohoto slova ve slovníku a rozhodněte, zda je použití tohoto slova pro označení tehdejších změn vhodné. Svůj názor obhajte argumenty (poznámka pro učitele – myslí se slovo REVOLUCE).

Originál prvního zákona Československa, se kterým se žáci seznámí v aktivitě:

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.