Mnichovské trauma - září 1938

Dohoda nacistického Německa, fašistické Itálie a dvou demokracií, Anglie a Francie, podepsaná v Mnichově 29. září 1938 byla výsledkem dlouhodobého tlaku Hitlerova režimu vůči Československu a znamenala ve svých důsledcích počátek zániku první republiky. Její podpis zástupci čtyř evropských velmocí a následné přijetí československými politiky zdánlivě oddálil, ale ve skutečnosti spíše přiblížil začátek II. světové války.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace: 

Aktivita neseznamuje žáky s průběhem události, ten znají z vyučovacích hodin, ale vede je k reflexi a zamyšlením nad jejími důsledky. Využívá autentické texty z denního tisku, školní mapu a dobovou pohlednici jako východisko pro popis a analýzu historického pramene. Aktivita vede žáky k přemýšlení o bezprostřední reakci, náladách, očekáváních Čechů a českých Němců po podpisu smlouvy.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  •  PRAMEN TEXTOVÝ
  •  PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPA A POHLEDNICE)
  •  PRACOVNÍ LISTY 1 a 2

Úkoly:

  1. Rozdělte žáky ve třídě do skupin, některé z nich dostanou vytištěný PRAMEN TEXTOVÝ a PRACOVNÍ LIST 1, jiným rozdejte PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPA A POHLEDNICE) a PRACOVNÍ LIST 2. Vyzvěte žáky, aby zatím nechali prameny stranou a nejdříve hledali ve skupině společně odpovědi na úvodní otázku pracovního listu (platí to pro PRACOVNÍ LIST 1 i 2). Vstupní otázka ověří znalosti, které měli získat v předešlých hodinách dějepisu, a uvede nabízené prameny přirozeně do širšího kontextu.
  2. Poté požádejte žáky, aby si ve skupinách pečlivě prostudovali nabízené prameny (pročetli, prohlédli) a své postřehy zaznamenávali do připravených pracovních listů. Základní navigaci pro analýzu pramene jim poskytne struktura a řazení otázek v pracovním listu. Je důležité, aby věděli, že se při práci mohou a dokonce mají mezi sebou bavit, sdělovat si navzájem své postřehy, pocity a pomáhat si při formulování odpovědí.
  3. Otázky žáky přivedou k přemýšlení o bezprostředních pocitech, náladách mezi Čechy či českými Němci bezprostředně po podpisu a akceptování mnichovské dohody. Moderujte debatu nad jejich postřehy a jednotlivé skutečnosti vhodně zasazujte do kontextu. Jako první pracujte s PRAMENEM TEXTOVÝM a po jeho analýze se zaměřte na PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPU A POHLEDNICI).
  4. Při závěrečném shrnutí se můžete věnovat očekáváním a výhledům tehdejších obyvatel ČSR do nejbližší budoucnosti, případně územním, etnickým, sociálním, psychologickým, strategickým, ekonomickým a hlavně morálním důsledkům této zlomové dějinné události pro současníky či další generace.