MNICHOVSKÉ TRAUMA – ZÁŘÍ 1938

Dohoda nacistického Německa, fašistické Itálie a dvou demokracií, Anglie a Francie, podepsaná v Mnichově 29. září 1938 byla výsledkem dlouhodobého tlaku Hitlerova režimu vůči Československu a znamenala ve svých důsledcích počátek zániku první republiky. Její podpis zástupci čtyř evropských velmocí a následné přijetí československými politiky zdánlivě oddálil, ale ve skutečnosti spíše přiblížil začátek II. světové války.

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace: 

Aktivita neseznamuje žáky s průběhem události, ten znají z vyučovacích hodin, ale vede je k reflexi a zamyšlením nad jejími důsledky. Využívá autentické texty z denního tisku, školní mapu a dobovou pohlednici jako východisko pro popis a analýzu historického pramene. Aktivita vede žáky k přemýšlení o bezprostřední reakci, náladách, očekáváních Čechů a českých Němců po podpisu smlouvy.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  •  PRAMEN TEXTOVÝ
  •  PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPA A POHLEDNICE)
  •  PRACOVNÍ LISTY 1 a 2

Úkoly:

  1. Rozdělte žáky ve třídě do skupin, některé z nich dostanou vytištěný PRAMEN TEXTOVÝ a PRACOVNÍ LIST 1, jiným rozdejte PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPA A POHLEDNICE) a PRACOVNÍ LIST 2. Vyzvěte žáky, aby zatím nechali prameny stranou a nejdříve hledali ve skupině společně odpovědi na úvodní otázku pracovního listu (platí to pro PRACOVNÍ LIST 1 i 2). Vstupní otázka ověří znalosti, které měli získat v předešlých hodinách dějepisu, a uvede nabízené prameny přirozeně do širšího kontextu.
  2. Poté požádejte žáky, aby si ve skupinách pečlivě prostudovali nabízené prameny (pročetli, prohlédli) a své postřehy zaznamenávali do připravených pracovních listů. Základní navigaci pro analýzu pramene jim poskytne struktura a řazení otázek v pracovním listu. Je důležité, aby věděli, že se při práci mohou a dokonce mají mezi sebou bavit, sdělovat si navzájem své postřehy, pocity a pomáhat si při formulování odpovědí.
  3. Otázky žáky přivedou k přemýšlení o bezprostředních pocitech, náladách mezi Čechy či českými Němci bezprostředně po podpisu a akceptování mnichovské dohody. Moderujte debatu nad jejich postřehy a jednotlivé skutečnosti vhodně zasazujte do kontextu. Jako první pracujte s PRAMENEM TEXTOVÝM a po jeho analýze se zaměřte na PRAMENY VIZUÁLNÍ (MAPU A POHLEDNICI).
  4. Při závěrečném shrnutí se můžete věnovat očekáváním a výhledům tehdejších obyvatel ČSR do nejbližší budoucnosti, případně územním, etnickým, sociálním, psychologickým, strategickým, ekonomickým a hlavně morálním důsledkům této zlomové dějinné události pro současníky či další generace.

 

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.