Nacistická okupace Čech, Moravy a Slezska - 15. březen 1939

14. března 1939 vznikl Slovenský štát. O den později, 15. března, byl nacisty okupován zbytek Čech, Moravy a Slezska, který byl následně prohlášen za Protektorát Čechy a Morava.

V aktivitě žáci pracují s dobovou fotografií příjezdu okupantů i se vzpomínkami lidí, které na fotografii uvidí. 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Žáci analyzují dobovou fotografii pořízenou fotoreportérem Československé tiskové kanceláře 15. března 1939 v dolní části Václavského náměstí v Praze. Aktivita nabízí sadu analytických otázek a úkolů, které lze využít při interpretaci historické fotografie. Doplňující úkoly jsou zaměřené na vzpomínky pamětníků, práci s mapou či novinovým článkem. 

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

  • MATERIÁL 1 (dobová fotografie)
  • MATERIÁL 2 (svědectví pamětníků)
  • MATERIÁL 3 (novinový článek Vstup německé svrchovanosti na českou půdu)

Úkoly:

  1. Rozdejte žákům do dvojic MATERIÁL 1. Dejte jim chvíli na prohlédnutí fotografie a poté je nechte popisovat, co na nich vidí. Pokud budou mít s pojmenováním situace problém, upřesněte po několika pokusech, že se jedná o fotografii Prahy okupované nacisty 15. března 1939. Formou brainstormingu celé třídy potom najděte pro fotografii výstižný popisek. Návrhy zapisujte na tabuli a na závěr můžete odhlasovat „vítězný“.
  2. Nechte žáky ve dvojicích nebo větších skupinkách fotografii dále analyzovat. Mohou si dělat poznámky na papír a dobrovolníci pak své závěry prezentují celé třídě. Měli by odpovědět na následující otázky: Jaké jsou důvody přítomnosti osob na daném místě? Rozdělte osoby podle toho do skupin a skupiny pojmenujte. Jaké emoce a myšlenky můžeme spojit s jednotlivci na fotografii? Dovedete si představit, co volají? Mohou na fotografii také přikreslit komiksové bubliny.
  3. Dvojicím rozdejte MATERIÁL 2 a MATERIÁL 3 a zadejte, ať si každý samostatně nejprve přečte vzpomínky reálných osob zachycených na fotografii (Materiál 2) a konfrontuje je s tím, k čemu došli při skupinové diskusi v předchozím úkolu. Jak změnily výpovědi jejich vnímání fotografie? Co nového se dozvěděli? Svá zjištění ať pak znovu porovnají, tentokrát s dobovým článkem (Materiál 3). V čem se lišily jejich odhady, svědectví pamětníků a dobový text z novin? Své postřehy týkající se především shod a rozdílů v líčení události žáci prezentují ve společné diskuzi celé třídy.

Námět pro další práci:

  • S pomocí fotografie, svědectví účastníků a funkce Street view v libovolných online mapách přesně lokalizujte místo v Praze, na kterém byla fotografie pořízena (jedná se o ulici Na Můstku).
  • Podle dobové fotografie vytvořte s vybranými žáky „živou reprodukci“ (živý obraz). Zbývající žáci se pokusí identifikovat role svých spolužáků a celý živý obraz interpretovat.
  • Nechte žáky na základě vědomostí z předchozích hodin dějepisu formou krátké úvahy odpovědět na otázku, co středoškolští studenti hrozící německým okupantům prožili v dosavadním školním roce. K jakým zásadním změnám došlo v Československu? Jak studenti změny pravděpodobně prožívali? Uvažujte také nad tím, co se v jejich životě změní během měsíců následujících.
  • V následujících dnech a měsících se lidé v Čechách a na Moravě budou muset rozhodnout, jaké postoje zastávat vůči okupační moci. Za domácí úkol zadejte žákům vypracování eseje, ve které promyslí možné varianty a zdůvodní jejich případná rizika či výhody. 

Doporučená AV lekce:


Den, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda (5 min.)