Vznik Severoatlantické aliance

4. dubna 1949 byla dvanácti státy podepsána tzv. Washingtonská či Severoatlantická smlouva, čímž fakticky vznikla Severoatlantická aliance - NATO.

 

V aktivitě žáci vytvářejí poutavou infografiku a analyzují texty ze současných médií. 

 

STÁHNĚTE SI AKTIVITU K VÝROČÍ I S PRAMENY A MATERIÁLY

Anotace:

Žáci na základě četby textu doplňují a graficky dotvářejí přehlednou infografiku, shrnující základní fakta o NATO. V druhé části aktivity pak porovnávají dva texty ze současných médií, reflektující aktivity NATO, a analyzují rozdíly mezi nimi.

Doporučený věk: 14+

Pomůcky:

 • Materiál 1 (upravený učebnicový text)
 • Materiál 2 (zpravodajský článek, tisková zpráva)
 • Pracovní list (šablona infografiky pro doplnění)
 • psací potřeby, barevné fixy, pastelky

Úkoly:

 1. Rozdejte každému žákovi Materiál 1 a Pracovní list. (Poznámka: V případě omezené možnosti kopírovat texty ve škole požádejte žáky o individuální vytištění podkladů na domácí tiskárně.)
 2. Dejte žákům čas k prostudování Materiálu 1, poté začněte pracovat s Pracovním listem. Úkolem žáků je na základě četby vytvořit poutavou infografiku, která diváka přehledně seznámí se vznikem, posláním a vývojem Severoatlantické aliance. Jednotlivé infografiky pak můžete vystavit na nástěnce a uspořádat soutěž o nejlépe zpracovanou.
 3. Rozdělte žáky do tří- až čtyřčlenných skupin. Skupinám rozdejte Materiál 2 a vyzvěte je k prostudování obou článků. Poté ať si ve skupinách připraví odpovědi na následující otázky:
  - Vypátrejte, v čem a proč se texty liší. Jaké je jejich vyznění?
  - Zdůvodněte smysl a příčinu rozdílů.
  - Jaký postoj zastávají autoři textů k NATO?
 4. Nechte postupně jednotlivé skupiny představit jejich odpovědi na dané otázky, zapisujte je na tabuli. O jednotlivých výsledcích pak diskutujte s celou třídou, pokuste se dojít ke společným odpovědím.

  (Poznámka: Materiál 2 obsahuje dva takřka identické články. První text, publikovaný v Haló novinách a zdrojovaný jako zpráva ČTK, se ve dvou místech liší od původního textu České tiskové kanceláře. Redaktor Haló novin změnil nadpis článku a opatřil jej obrázkem, zásadní proměnou prošel také závěr textu, když redaktor vynechal poslední věty („Vyslat čtyři mnohonárodní prapory do Pobaltí a Polska se aliance rozhodla loni v létě na summitu ve Varšavě. Organizace tak reagovala na obavy svých východních členů z agresivní ruské politiky“), které nahradil textem vlastním („NATO tak pokračuje v politice »obkličování Ruska« a vyvolávání válečnických nálad“). Redaktor Haló novin touto jednoduchou úpravou zásadním způsobem změnil podstatu sdělení. Tuto část aktivity lze využít také samostatně v rámci mediální výchovy.)