Analýza sloganů v eurovolbách 

Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 umožnily prozkoumat podobu a trendy současného politického marketingu. Politické subjekty využívaly tehdy k oslovení voličů různé nástroje, mezi nimi i velkoplošné reklamní plochy nebo online bannery. Prezentace na těchto nosičích se vyznačuje tím, že vyžaduje vizuální atraktivitu a stručnost: musí zaujmout naši pozornost a předat rychle komunikované sdělení. Ani použité slogany nemohou být dlouhé...  

AKTIVITA

Zanalyzujte se studenty vybrané předvolební billboardy či bannery, které patří známým českým politickým subjektům. Zamýšlejte se nad slogany, které používají a nad tím, do jaké míry korespondují s jejich volebním programem.

 

CÍLE:

  1. Žáci umějí zanalyzovat billboardy z hlediska užitých jazykových prostředků.
  2. Žáci dovedou zanalyzovat billboardy z hlediska užitých obrazových prostředků.
  3. Žáci umějí dohledat více informací o jednotlivých politických stranách.

POSTUP:

  1. V úvodu hodiny se zeptáme žáků, zda se jim vybavují nějaké slogany z billboardů či reklam týkajících se politických stran? Debatujeme o tom, jaké by měly dobré slogany vypadat. Na závěr žákům sdělíme, že prozkoumáme billboardy či bannery známých českých politických stran, jejichž členové kandidují do Evropského parlamentu. Poznámka: Zařadili jsme billboardy či bannery stran, které byly v době přípravy Bulletinu na internetu dohledatelné. 

  2. Rozdělíme žáky do šesti skupin a každé z nich přidělíme jeden billboard či banner z PRACOVNÍCH LISTŮ 12345 , 6 a 7. Vyzveme skupiny, aby zkusily uhodnout, k jaké české politické straně patří.

  3. Následně ověříme, zda se žáci se svými tipy trefili. Ptáme se, na základě čeho se rozhodovali (např. barev typických pro různé strany, loga). Můžeme promítnout LIST PRO VYUČUJÍCÍ, v němž jsou billboardy v originální verzi (včetně názvů stran, které si je zaplatily).

  4. Rozdáme všem skupinám PRACOVNÍ LIST 8 a necháme jim čas na vypracování zadaných otázek

  5. Jednotlivé skupiny postupně prezentují své odpovědi.

REFLEXE:

Reflexe probíhá formou diskuse. Ptáme se: Kolik informací se dozvíme z billboardů či bannerů o tom, jak by strany chtěly v Evropském parlamentu vystupovat? Kde můžeme o programech jednotlivých stran zjistit více informací?