Výzkumy: mediální výchova a mediální gramotnost

Jak na školách mediální výchova probíhá? Jaké postoje k ní zaujímají vyučující? Jakou podporu by pro výuku o mediálních tématech uvítali? Nebo jaká je úroveň mediální gramotnosti žáků?  Odpovědi na tyto a podobné otázky nás velmi zajímají, protože chceme vyučujícím nabízet materiály, které jsou prakticky využitelné ve výuce a které zároveň zohledňují aktuální stav znalostí a dovedností žáků týkající se médií.

Ve spolupráci s agenturou Median, která garantuje odbornou úroveň sběru a vyhodnocení dat, jsme realizovali dvě dotazníková šetření mapující výuku mediální výchovy na středních školách a potřeby vyučujících, kteří se mediální výchově věnují. Přečtěte si o těchto výzkumech více:

V červnu 2018 jsme, opět ve spolupráci s agenturou Median, uskutečnili výzkum, který mapuje znalosti, dovednosti i postoje žáků středních škol ve vztahu k médiím: