Analýza předvolebních billboardů

V roce 2018 se konaly komunální a senátní volby, které nabídly příležitost prozkoumat podobou politického marketingu. Politické subjekty využívají k oslovení voličů různé nástroje, mezi nimi stále i velkoplošné reklamní plochy. Prezentace na těchto nosičích je specifická tím, že vyžaduje vizuální atraktivitu a stručnost: musí zaujmout naši pozornost a předat rychle komunikované sdělení. 

AKTIVITA

Zanalyzujte se studenty vybrané předvolební billboardy, které zachycují kandidáty známých českých politických subjektů. Názvy stran jsou skryty, aby se žáci soustředili primárně na analýzu využitých jazykových a obrazových prostředků

CÍLE:

  1. Žáci umějí zanalyzovat billboardy z hlediska užitých jazykových prostředků.
  2. Žáci dovedou zanalyzovat billboardy z hlediska užitých obrazových prostředků.
  3. Žáci umějí určit cílovou skupinu vybraných billboardů.

POSTUP:

  1. V úvodu hodiny se zeptáme žáků, jaký je jejich názor na předvolební billboardy ve veřejném prostoru? Na koho podle nich cílí? Následně společně brainstormujeme nad tím, jak by měly vypadat billboardy, které by dovedly úspěšně oslovit cílovou skupinu prvovoličů (lidí ve věku 18-21 let). Na závěr žákům sdělíme, že blíže prozkoumáme billboardy kandidátů za známé české politické strany.

  2. Rozdělíme žáky do šesti skupin a každé z nich přidělíme jeden billboard z PRACOVNÍCH LISTŮ 1, 2, 3, 4, 56 Každé skupině rozdáme také PRACOVNÍ LIST 7 s otázkami, na něž ve skupině vypracovávají odpovědi.
  3. Jednotlivé skupiny postupně prezentují své odpovědi.
  4. Nakonec žákům promítneme LIST PRO VYUČUJÍCÍ, v němž jsou billboardy v originální verzi (včetně názvů stran, které si je zaplatily). Můžeme krátce debatovat o tom, nakolik se žáci ve svých odhadech strefili a nakolik to bylo pro ně lehké, nebo těžké.

REFLEXE:

Reflexe probíhá formou diskuze. Bavíme se o tom: Co je pro předvolební billboardy typické z hlediska využívaných jazykových a obrazových prostředků? Jaké mají výhody a nevýhody oproti jiným způsobům komunikace politiků směrem k voličům? Na jaké cílové skupiny billboardy nejčastěji cílí? Do jaké míry se jimi podle vašeho názoru nechávají ovlivnit? Následně můžeme debatovat o tom, nakolik je podle žáků kvalitní marketing pro politické subjekty důležitý a do jaké míry se odráží ve volebních výsledcích.

 

Tip na rozšíření:

Pokud máme prostor a čas, navážeme aktivitou, v níž se skupiny studentů stanou marketingovými experty, kteří mají pro vybrané politické subjekty připravit návrh billboardu. Abychom se vyhnuli kontroverzi, politický subjekt si vymyslíme. Žáci budou navrhovat billboard představující kandidáta(tku) z imaginární politické strany usilující o zlepšení života v jejich okolí.

Úkolem studentů je připravit billboard, který má potenciál úspěšně oslovit významný počet místních občanů. Zamýšlejí se nad otázkami jako: Jak by měl vypadat? Jaká by byla obrazová složka? Jaké barvy? Jaké sdělení, text? Svůj návrh mohou nakreslit na flipchart či vytvořit na počítači v grafickém editoru. Na závěr týmy prezentují své práce a sdílejí, jak při vytváření billboardu postupovali a jaké volby činili.

 

 

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.