Na TOTO musíte kliknout za každou cenu!

Během koronavirové krize se ve světě i u nás začaly objevovat různé návody na rozpoznání či léčbu nemoci covid-19. Využívaly toho mimo jiné i tzv. click-baitové servery, které lákají na titulek slibující šokující odhalení, aby nám pak prezentovaly bezvýznamnou a překroucenou informaci obalenou obrovským množstvím reklamy.

I server woman.tiscali.cz publikoval stručný článek s tzv. click-baitovým titulkem. Krátký text rozdělil na 5 částí, kterými je nutné se proklikat. Cílem komplikovaného čtení je vystavit čtenáře co největšímu počtu reklam co nejdelší čas. Článek neuvádí žádné zdroje svých tvrzení a o příznaku nemoci informuje lživě.

AKTIVITA

Žáci v aktivitě analyzují vybraný článek podle metody 5 klíčových otázek. Seznamují se s click-baitovými titulky a zjišťují, že jsou využívány na upoutání pozornosti čtenářů, potažmo zvýšení návštěvnosti webové stránky a zisků jejího provozovatele z online reklamy.

 

 

 

 

Cíle aktivity:

Žáci:

 • rozpoznají click-baitové titulky, vědí, proč je provozovatelé webů využívají, a jsou vůči nim odolnější;
 • uvědomují si, že jejich pozornost a čas jsou na internetu cenným platidlem;
 • dovedou posoudit důvěryhodnost zdrojů na internetu pomocí metody 5 klíčových otázek.

Postup

 1. V úvodu hodiny se žáků ptáme: Co vás poslední dobou přimělo během prohlížení stránek na internetu ke kliknutí? Vybavujete si nějaký barevný obrázek, poutavou reklamu nebo lákavý či šokující titulek? Myslíte, že vaše kliknutí má nějakou cenu? Ať už finanční nebo jinou?  Pokud to nezazní od žáků, doplníme, že každé kliknutí na internetu zvyšuje návštěvnost webové stránky, čímž přináší zisk provozovateli webu i inzerentům reklamy, která se na daném webu zobrazuje.
 2. Žáky rozdělíme do pěti skupin a do každé skupiny rozdáme PRACOVNÍ LIST 1. Každá skupina dále dostane jednu sadu otázek z MATERIÁLU, každá skupina tedy bude pracovat s jinými otázkami. Poté žáky vyzveme, aby ve skupinách odpověděli na dané otázky.

  Poznámka 1: Zdůrazněte žákům, že na otázky neexistuje jedna správná odpověď, u některých je odpověď jednoznačnější, u jiných musejí spíše odhadovat. Otázky mají žákům především pomoci přemýšlet nad sdělením z různých úhlů pohledu. Žáci můžou využívat internet, není však pro tuto práci nezbytný.

  Poznámka 2: Pokud žáci nedokážou na některou z otázek odpovědět, protože jim pracovní list neposkytuje dostatek informací, mohou se alespoň zamyslet nad tím, jak by postupovali, aby danou informaci zjistili. 

  Poznámka 3: Pokud některá ze skupinek dokončí analýzu dřív než ostatní, doporučujeme vyzvat její členy, aby se krátce zamysleli i nad zbývajícími klíčovými otázkami. Pro tento účel dejte skupince tabulku Všech pět (otázek) pohromadě.

  Poznámka 4: Návrh vypracované analýzy najdete v LISTU PRO VYUČUJÍCÍ 1.
   
 3. Žáci pak prezentují své odpovědi zbytku třídy. Poté plynule navážeme diskusí a reflexí aktivity.

 

Reflexe:

Pokud to od žáků již nezaznělo, upozorníme je, že analyzovaný článek je tzv. click-baitem. Požádáme ty, kteří tento pojem znají, aby ho vysvětlili ostatním, a ptáme se: Setkali jste se už s click-baitovým titulkem? Do jaké míry jsou podle vás takové titulky etické? Co mohou podobné titulky způsobit během krize (například koronavirové)?  Žáky můžete také vyzvat, aby zkusili sestavit seznam znaků, které jsou pro click-baitové titulky typické. Nápady zapisujeme na tabuli či flipchart.

Poznámka: Pro tuto část reflexe využijte informace z LISTU PRO VYUČUJÍCÍ 2 a 3 a odpovědi žáků doplňte.

V reflexi bychom měli dojít k tomu, že tzv. click-bait je jednou z přesvědčovacích technik užívaných internetovými weby k získávání pozornosti a kliků čtenářů, jimiž se zvýší příjmy z online reklamy. Velké množství nekvalitního obsahu na internetu je tvořeno a šířeno pouze s cílem upoutat naši pozornost a vystavit nás reklamě, kterou pak provozovatel webu zpeněží. V současnosti více než kdy jindy platí, že naše pozornost a čas jsou na internetu cenným platidlem. Informace v těle click-baitových článků nemají žádnou hodnotu, plýtvají časem, odvádějí pozornost, matou, a dokonce můžou čtenáře vést k rizikovému jednání.

 

TIP NA DALŠÍ AKTIVITU

Žáci se vžijí do role redaktorů bulvárního online magazínu pro mladé lidi a mají za úkol vymyslet click-baitový titulek, který přinese co nejvíce kliknutí. Rozdělíme žáky do dvojic nebo do větších skupin, každé skupině rozdáme PRACOVNÍ LIST a dáme jim 15 minut na tvorbu titulků. Každá skupinka následně své nápady prezentuje před zbytkem třídy.

Poznámka: Tuto aktivitu doporučujeme využít v případě, že žáci již znají pojem click-bait anebo mají za sebou aktivitu Na TOTO musíte kliknout za každou cenu!