Česká společnost má za sebou desítky let života v diktaturách, ale navzdory této zkušenosti jako by se z ní vytrácelo vědomí, že demokracie a svoboda není samozřejmost, že je třeba ji chránit. Právě proto vznikl v roce 2005 projekt Příběhy bezpráví, který žákům a studentům dobu nesvobody přibližuje.

2. světová válka a holocaust

Moderní československé dějiny byly poznamenány hned dvěma totalitními režimy. Období prvního z nich, nacismu, je popsáno ve všech učebnicích dějepisu. Téma genocidy, kterou nacisté za války promyšleně plánovali a uskutečňovali, je bohužel často vnímáno odosobněně jako statistika dat a počtů obětí. Filmy, které vám v lekcích k tématu 2. světové války a holocaustu nabízíme, zachycují příběhy konkrétních lidí, jejichž osudy nacismus zasáhl. Doprovodné aktivity vám pomohou vcítit se do prožitků konkrétních lidí a prostřednictvím doplňujících archivních materiálů pochopit toto tragické období v souvislostech.

Začínáme

Co se změnilo po nástupu Adolfa Hitlera v Německu a jaký to mělo vliv na dění v tehdejším Československu? Do jaké situace se dostali po okupaci Československa Židé? Které každodenní skutečnosti se začaly velice rychle proměňovat? Co bylo Židům zakazováno a proč? Jak takovou proměnu světa dospělých vnímaly děti?

  • Klíčová témata: nacismus, antisemitismus, protižidovská nařízení, transporty
  • Časová náročnost: 1 vyučovací hodina
  • Je to úroveň pro vás, pokud: s tématem nacismu a holocaustu ve výuce začínáte. Pohled malého děvčátka, které vypráví deníkovou formou svůj příběh, vaše žáky jistě zaujme. Díky této hrané rekonstrukci se mohou lépe vcítit do doby, kdy se předválečné šťastné dětství proměnilo velice brzy v krutou realitu zákazů, nařízení a transportů, kterou si stěží dovedou představit. Doporučujeme především pro základní školy.

O zlém snu

Pavel Štingl / Česká republika / 2000 / 49 min.

Dokumentární film zprostředkovává životní příběh Evy Erbenové, ženy, jejíž osud tragicky poznamenal holocaust a která v dětství prošla Terezínem i vyhlazovacím táborem Osvětim-Birkenau. Snímek je působivým svědectvím o křehkosti lidského života i štěstí, které může znenadání přerušit rasová nenávist ústící v genocidu. Pro práci v hodině postačí využít projekci úvodní částí snímku (do času 13:41), abyste měli čas na návazné aktivity.

Aktivita: Můj příběh

Na základě filmu se žáci pokusí doplnit chybějící informace v textu „Můj příběh“, psaném očima hlavní hrdinky Evy. Druhou část textu dopíší vlastními slovy na základě vlastní představivosti. Poté doplněné pasáže konfrontují s reálným příběhem.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Lidský příběh: Rozšířené shrnutí příběhu Evy Erbenové

Historický pramen: Vybraná protižidovská opatření v protektorátu Čechy a Morava

O zlém snu

Dokumentární film zprostředkovává životní příběh ženy, jejíž osud tragicky poznamenal holocaust a která v dětství prošla Terezínem i vyhlazovacím táborem Osvětim-Birkenau.

Zavřít

Pokračujeme

Z jakých důvodů odcházeli mladí muži po okupaci Československa za hranice vlasti? Jakým způsobem se mohli zapojit do boje proti nacistickému Německu? Co prožívali během vzdušných soubojů i ve chvílích odpočinku? Jak se odvíjely osudy těchto válečných hrdinů po skončení války a návratu do vlasti? Proč tito stateční muži tak vadili komunistům a z jakým represím byli za jejich režimu vystaveni?

  • Klíčová témata: druhá světová válka, československý odboj, příběhy našich letců v boji proti nacistickému Německu
  • Časová náročnost: 1 vyučovací hodina
  • Je to úroveň pro vás, pokud: jste se už tématům příčin rozpoutání 2. světové války, okupace naší země a zahraničnímu odboji ve výuce věnovali, žáci mají základní informace a mohou své znalosti při aktivní práci s materiály využít. Dokumentární snímek žáky seznámí s příběhy několika československých pilotů, kteří byli v Anglii vycvičeni k soubojům s německými letouny. Žáci pochopí jejich motivaci a nahlédnou do každodennosti hrdinského boje, který za války sváděli ve vzduchu. Doporučujeme především pro střední školu a navrhujeme vám projekci vybrané pasáže.

Nebe nad Evropou

Helena Třeštíková / Česká republika / 2003 / 56 min.

Za druhé světové války statečně bojovali za svou zemi. Komunistický režim je za to poté nekompromisně potrestal. Gen. František Peřina, prof. Jan Wiener a gen. František Fajtl patřili mezi řadu českých letců, kterým se po nacistické okupaci Československa podařilo odjet do Anglie, kde ve službách Britského královského letectva bojovali proti nacistům. Dokumentární snímek vzdává hold odvaze a hrdinství těchto mužů. Pro práci v hodině postačí využít projekci úvodní částí snímku (do času 18:23), abyste měli čas na návazné aktivity.

Aktivita: Dvojí pohled na české válečné letce

Žáci se prostřednictvím aktivity seznámí s tím, jaký osud potkal letce z druhé světové války v období komunismu. Na základě seznámení s dobovým tiskem se zamyslí nad proměnou postoje k našim válečným hrdinům v době komunismu.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Lidský příběh: Příběh letce RAF Josefa Brykse (shrnutí jeho životního příběhu)

Historický pramen: Dopis manželky Josefa Brykse generálnímu tajemníkovi KSČ Rudolfu Slánskému

Nebe nad Evropou

Dokumentární snímek vzdává hold odvaze a hrdinství mužů, kterým se podařilo odjet do Anglie a ve službách Britského královského letectva bojovali proti nacistům.

Zavřít

Prohlubujeme

Přemýšleli jste někdy o tom, proč se lidské rasy klasifikují a popisují vědeckými metodami? Jak se náhled na člověka proměnil v 19. století v důsledku aplikace Darwinových poznatků na lidskou společnost? Co tvrdili zastánci tehdy módní eugeniky a jak jejich pseudovědecké závěry později ovlivnily nacistickou praxi rasové hygieny? K jakým hrůzným důsledkům je dovedli nacisté během své plánované genocidní politiky vůči Židům, Romům, mentálně či fyzicky postiženým lidem? Jak se takovému zneužití lékařské vědy brání dnešní svět?

  • Klíčová témata: rasismus, sociální darwinismus, eugenika, rasová hygiena
  • Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny
  • Je to úroveň pro vás, pokud: máte se žáky ideálně ve dvouhodinovce nebo semináři dostatek času věnovat se hlouběji tématu rasismu a zneužití lékařské vědy za nacismu. Nadčasová esej přináší zamyšlení nad historií a poznání toho, jak snadno se vědecké poznání může obrátit proti člověku, což je jeden z určujících rysů moderní doby. Doporučujeme především pro střední školu a navrhujeme vám projekci vybrané pasáže.

Eugéniové

Pavel Štingl / Česká republika / 2013 / 76 min.

Když se lidstvo s rozšiřujícím se poznáním o původu člověka začalo zříkat boha, přišli vědci s novým termínem: eugenika. Tento směr měl zkoumat metody vedoucí k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Nadšení zastánci věřili, že můžou spasit lidstvo a vylepšit svět. Nacisté dovedli eugeniku až k hrůzné dokonalosti. Pavědecké metody sloužily jejich nejvyššímu cíli: konečnému řešení. Horší jedinci byli „likvidováni“, sedmdesát milionů obyvatel východní Evropy bylo určeno pro otrocké práce, třicet procent německého národa bylo třeba vyčistit.

Aktivita: Pihatým vstup zakázán

Aktivita pracuje se 7. (případně i 8.) kapitolou filmu. Žáci nejprve sestaví vzhledové charakteristiky, které se vyskytují v jejich skupině, a poté pro vybrané charakteristiky vytvoří omezení. Aktivita se snaží vést žáky k poznání a toleranci odlišností. Vede je k pochopení možnosti zneužití výsledků vědeckých výzkumů a manipulace s nimi v dobách totalitních režimů.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Lidský příběh: Shrnutí životního příběhu Hedy Blochové

Historický pramen: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Eugéniové

Eugenika měla zkoumat metody vedoucí k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Nacisté dovedli eugeniku až k hrůzné dokonalosti.

Zavřít