Vyučujte online s materiály JSNS

Využívejte materiály JSNS i v současné mimořádné situaci, kdy jsou školy zavřené – studenti tak mohou pracovat z domova, podobně, jako jsou zvyklí ve škole. Přinášíme přehled filmů vhodných k online výuce všech středoškoláků, a to včetně aktivit, které lze kreativně upravovat. 

Každý den zveřejníme tipy, doporučení a rady na použití audiovizuálních materiálů, aby pro Vás i Vaše studenty byla online výuka co nejpříjemnější. 

Proč zabili své sousedy

Střední škola   Globální rozvojové...
Rozbalit

Proč zabili své sousedy

Střední škola
 

Globální rozvojové vzdělávání, Mediální vzdělávání

Téma: krizové oblasti, propaganda

V roce 1994 propukl ve Rwandě občanský konflikt, jehož výsledkem bylo zavraždění osmi set tisíc Tutsiů, příslušníků zdejší etnické menšiny. Nástrojem genocidy se zde stal rozhlas. Podle svědků ve vysílání provládní soukromé rozhlasové stanice Milles Collines, ovládané extremisty z etnické skupiny Hutuů, často zaznívaly výzvy k zabíjení pomocí zemědělských nástrojů, nezřídka se ozývala i konkrétní jména. Odhalit viníky genocidy dostal za úkol mezinárodní tribunál v sousední Tanzanii. Ve vězení se ocitly statisíce Hutuů, kteří ve většině případů popírali jakoukoli vinu. Sedmnáctiletý François, který byl po třech letech věznění propuštěn na svobodu, se přiznal k vraždě čtyř dětí. Podle něj se rádio Milles Collines, přezdívané jako „rádio mas“, podílelo na provokaci k nenávisti a zabíjení značnou měrou. Lidé se při jeho poslechu začali stávat podezíravými a obviňovali své sousedy a příbuzné z nepřátelství. Dokument ukazuje, jak silné mohou být účinky médií, když dokážou v tak krátkém čase rozvrátit rodiny, vymazat léty prověřené vztahy a vzájemnou důvěru.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před promítáním filmu si studenti sepíšou několik základních bodů o tom, co vědí nebo zjistí o: 

 1. historii konfliktu ve Rwandě, 
 2. nacistických perzekucích židovského obyvatelstva během 2. světové války. 

Informace si mohou dohledat na internetu a text zpracovat do dokumentu v počítači nebo na papír. 

Poté studenti napíšou několik tipů, kdo je mladík na obrázku, jak asi žije, co dělá či studuje, příp. jaké má problémy. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po promítání je nutné provést důkladnou reflexi emocí, jelikož se jedná o silný film.  

Vyzkoušejte metodu Pětilístek – studenti napíší básničku volným veršem v pěti řádcích podle následujících pokynů a zároveň tím vyjádří svoje emoce:   

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu)  
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku  
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku  
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu  
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 
   

Následně studenti vyplní pracovní list: uvedou, jak se po projekci filmu změnil jejich pohled na mladíka z obrázku, Françoise, zamyslí se, kdo za vraždění nese největší podíl viny atd. Mohou si jej vytisknout nebo odpovědi zpracovat do již vytvořeného dokumentu. 

V další části aktivity pracují studenti s materiálem 1 a 2, zaměřenými na represe namířené proti Tutsiům v době genocidy ve Rwandě a protižidovská nařízení v době 2. světové války. Podle vzoru si vytvoří tabulku a vždy do stejného řádku zapisují opatření, která jsou si svým charakterem podobná. Studenti zakroužkují ta opatření, která jsou si podobná nejvíce a následně odpovídají na otázky (odpovědi zapisují do tabulky): 

 1. Jakou roli sehrála v obou případech masová média? 
 2. Byli občané zmanipulováni vládní mocí? 
 3. Jak se můžeme bránit manipulaci? 

Poznámka: Doporučujeme aktivitu zadat ve třídě, kde jste se už situaci Židů během 2. světové války a holokaustu věnovali. Případně lze tuhle část aktivity vynechat a pracovat jen s pracovním listem. 

 

TIP: Více o genocidě ve Rwandě a historii a současnosti Rwandy najdete v Otázkách a odpovědích k filmu. 

 

Související aktivita: 

Etnický konflikt (projekt) – Zadejte studentům k vypracování menší projekt zaměřený na vyhledávání a zpracovávání informací. Požádejte studenty, aby popřemýšleli a sepsali na papír nebo do dokumentu v počítači vše, co je napadne k tématu etnický konflikt.

Následně mají za úkol napsat vlastní definici etnického konfliktu. Informace si mohou dohledat na internetu nebo se doptat rodičů. Každý student pak vyhledá informace o 2–3 etnických konfliktech na vybraném kontinentu (Evropa, Asie, Afrika, Severní a Jižní Amerika).

Mezi informacemi by neměly chybět následující údaje: 

 1. Země  
 2. Strany konfliktu 
 3. Přibližná doba vzniku konfliktu 
 4. Možná příčina konfliktu 
 5. Zdroje, ze kterých studenti čerpali 

Výstupy mohou studenti zpracovávat například v programu Microsoft PowerPoint, Prezi (po registraci je dostupná zkušební verze zadarmo) nebo jiném preferovaném programu. Sami žáci nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Krev v mobilech

Střední škola   Životní...
Rozbalit

Krev v mobilech

Střední škola
 

Životní prostředí, Globální rozvojové vzdělávání

Téma: environmentální chování, krizové oblasti, dětská práce, fair trade

Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu mohou skrývat vzácné minerály „potřísněné krví“ obětí války v Kongu? A že každé zavolání z mobili nepřímo podporuje největší válečný konflikt od doby druhé světové války, ve kterém padlo víc než pět milionů lidí? Ne, to není žert – bez vzácných minerálů, jejichž drtivá většina pochází z ilegálních dolů v této zemi, by se totiž váš mobil neobešel. Dánský režisér Frank Piasecki Poulsen při svém pátrání šokován zjišťuje, že mu žádný z výrobců nemůže zaručit, že právě jeho mobily nemají s válkou o naleziště minerálů v Kongu nic společného. Vypraví se proto do jednoho z největších dolů v konžské Bisie. Dětská práce, prostituce nezletilých dívek, smrt zavalením a přestřelky mezi členy místních gangů jsou zde každodenní realitou, stejně jako všudypřítomná korupce. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu zadejte studentům provést malý průzkum. Jejich úkolem je oslovit minimálně 10, maximálně 20 spolužáků, kamarádů nebo členů rodiny a položit jim následující otázky: 

 1. Kolik máš momentálně mobilních telefonů? 
 2. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon někdy během posledních 12 měsíců? 
 3. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon během posledních 12 měsíců kvůli jeho závadě? 
 4. Koupil sis/dostal jsi nový mobilní telefon během posledních 12 měsíců, aniž by ten starý byl porouchaný? 
 5. Vlastnil jsi za celý svůj život 5–10 mobilů?  
 6. Patříš k těm, kdo za celý svůj život vystřídali více než 10 mobilů?  

Výsledky mohou studenti zpracovat do grafů nebo vytvořit přehlednou souhrnnou tabulku (využitím např. Microsoft Excel) a několika větami je shrnout.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu žáci použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi. 

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo a s čím souhlasíš?   

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo a s čím nesouhlasíš?   

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?   

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď. 

(Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci, str. 2.) 

 

Dále se studenti vrátí k výsledkům vlastní ankety a zhodnotí je (jako souvislý text, v bodech apod.). Hodnocení nemusí být dlouhé, ale mělo by se zaměřit na to, do jaké míry sledovaná skupina (ne)dodržuje zásady udržitelného rozvoje. Pomoci jim v tom mohou Zásady udržitelného rozvoje.

 

Související aktivita: 

Na závěr předcházející aktivity či jako její alternativu mohou studenti provést reflexi celého tématu pomocí reflexní metody R.A.F.T. Ta pomáhá studentům vžít se do vybrané role a jako pisatel srozumitelně komunikovat svou myšlenku či poselství konkrétnímu adresátovi. Smyslem metody je mimo jiné vést studenty k využívání rozličných formátů psaní, strategií sdělení a kreativitě.

Studenti si nejprve vyberou roli, ve které budou psát, dále komu bude psaní adresované, formu textu a následně dílčí téma. Délka textu by měla být spíše kratší (max. 1800 znaků). 

R (Role) - Za koho budou studenti psát? Kdo je autorem textu? (např. student, jeho generace, novinář, Chance – kluk z DRC, místní politik, pracovník neziskového sektoru, či může být autor neživý, např. mobil samotný. 

A (Adresát) - Koho chce autor oslovit? Např. vrstevníky, politiky, rodiče, prezidenta, ochránce přírody, firmy jako Nokia, mezinárodní organizace např. OSN aj.  

F (Forma) - Jakou formu bude text mít? Např. dopis, plakát, stížnost, petice, novinový článek, příspěvek na sociální síť, leták aj.  

T (Téma) - O čem chce autor adresáta informovat? Zvolte si konkrétní téma, o kterém chcete psát. 

Výsledný text Vám žáci mohou zaslat vhodným elektronickým komunikačním kanálem, např. e-mailem. Sami studenti nebo i Vy můžete dopisy poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS

 


Využíváte lekce pro online výuku? Sdělte nám Váš názor.  

Zavřít

×

Ženy Charty 77: Zina Freundová

Střední škola   Moderní československé...
Rozbalit

Ženy Charty 77: Zina Freundová

Střední škola
 

Moderní československé dějiny

Téma: normalizace

Akce Asanace měla na přelomu 70. a 80. let minulého století jediný cíl: vyhnat z tehdejšího Československa lidi nepohodlné režimu, zejména pak signatáře dokumentu Charta 77. Jednou z těch, kdo byli donuceni odejít, byla i Zina Freundová, aktivní disidentka a bývalá studentka filozofické fakulty. Několik let po podepsání manifestu ji čekalo zatčení a brzy po propuštění brutální napadení tajnou policií ve vlastním bytě. Po tomto incidentu se společně s manželem rozloučili s nejbližšími a odjeli do Velké Británie. V nové zemi se živili manuálními profesemi a těžce trpěli odloučením od domova. Na osudové a emotivní chvíle vzpomínají kromě samotné Ziny Freundové i její blízcí přátelé a odpůrci komunistického režimu Jan Ruml a Petruška Šustrová. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Pošlete studentům odkaz na popis státu Arendel a vyzvěte je, ať si ho pozorně přečtou. 

Dále postupují podle zadání: 

Představte si, že žijete v Arendelu. Snažíte se sepsat všechny kroky, které Elvin Charmer podnikl a jsou v rozporu s mezinárodním právem (Všeobecnou deklarací lidských práv), abyste jej spolu s celou vládou mohli zažalovat u mezinárodního soudního tribunálu. Popište, jak tento totalitně řízený stát funguje v jednotlivých oblastech a jaké nástroje/postupy užívá k udržení své moci, jak dělá z lidí „poslušné ovce“. 

 

 1. Právní systém, ústava a volby
 2. Ozbrojené složky a soudnictví 
 3. Ekonomika, práce a zaměstnávání 
 4. Vzdělávání a školství 
 5. Kultura, volný čas a veřejné shromažďování
 6. Média, komunikace a cestování  

 

Pracovní listy: 

Můžete využít celý pracovní list

 

Související aktivita: 

Doporučte žákům, aby si přečetli Otázky a odpovědi, kde najdou další informace o Chartě 77 a akci Asanace.  

Zavřít

×

Rádio Kobání

Střední škola   Lidská práva a globální...
Rozbalit

Rádio Kobání

Střední škola
 

Lidská práva a globální rozvojové vzdělávání

Téma: krizové oblasti, nedemokratické režimy, zpravodajství a publicistika 

Mladá kurdská reportérka Dilovan založila rádiovou stanici v sutinách svého rodného syrského města Kobani. To se po dlouhých bojích nakonec ubránilo ofenzivě Islámského státu. Rádio Kobání se stalo nejen zdrojem informací, ale i energie a pocitu stability v obdobích války i klidu. Vysílá rozhovory s místními uprchlíky, vojáky i novináři, kteří často přicházejí rovnou z míst střetů s Islámským státem. Dilovan však není pouhou reportérkou, je především dívkou, která na pozadí válečného konfliktu prožívá své lásky a přátelství. Film, jenž se nevyhýbá ani explicitním záběrům na oběti násilí, se stává průvodcem po syrském městě, kam se pomalu vrací život. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před promítáním filmu mají studenti za úkol sepsat několik bodů o tom, co vědí o Sýrii a o současném konfliktu. Informace si mohou dohledat na internetu a text zpracovat do dokumentu v počítači nebo na papír. 

Dále zadejte studentům, aby si představili, že mají dvě minuty na evakuaci z domu – nastaví si dvouminutový časový limit a během něj na papír sepíší věci, které by si vzali s sebou. Svůj seznam si uschovají a více jej nedoplňují. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po promítání je nutné provést důkladnou reflexi emocí, jelikož se jedná o silný film. 

Vyzkoušejte metodu Pětilístek – studenti napíší básničku volným veršem v pěti řádcích podle následujících pokynů a zároveň tím vyjádří svoje emoce:  

 1. řádek – jedno podstatné jméno (slovo, které se vztahuje k filmu) 
 2. řádek – dvě přídavná jména, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 3. řádek – tři slovesa, která rozvíjejí podstatné jméno z prvního řádku 
 4. řádek – věta o čtyřech slovech – myšlenka vztahující se k filmu 
 5. řádek – jedno podstatné jméno – jakási tečka za celou myšlenkou 

Další část aktivity mají studenti za úkol plnit ve dvojicích. Nechte je, aby se spojili se spolužákem nebo spolužačkou ze třídy a dále komunikovali přes jimi zvolený komunikační kanál (telefonicky, přes WhatsApp, Facebook Messenger, Skype apod.). Úkolem každé dvojice nebo trojice je vrátit se k „evakuačnímu seznamu“ ze začátku hodiny. V tuto chvíli se ze studentů stávají uprchlíci a utíkají ve dvojicích dohromady pouze s pěti položkami ze svých seznamů. Musí si tedy zvolit celkem pět věcí z obou seznamů, které by si s sebou vzali. 

Vyfotografovaný nebo oskenovaný seznam věcí Vám žáci mohou zaslat e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami žáci nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.   

 

Související aktivita: 

Rozhovor – Úkolem studentů je natočit na telefon krátký rozhovor formou videa nebo hlasového záznamu se dvěma členy své domácnosti. Zeptají se jich na stejnou otázku, jaká byla před filmem zadána jim: Jakých 5 věcí byste si vzali s sebou, pokud byste měli 2 minuty na evakuaci z domu? Studenti se dotázaných mohou doptat na důvod jejich rozhodnutí.  

Video nebo audio nahrávky Vám studenti zašlou e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Sami studenti nebo i Vy můžete dokumenty poslat také nám na e-mail nebo do zpráv na Facebook JSNS.   

Zavřít

×

Černá ovce

Střední škola   Sociální problematika Téma:...
Rozbalit

Černá ovce

Střední škola
 

Sociální problematika

Téma: rasismus, domácí násilí, šikana 

„Mohl to být jeden z vás,“ běduje matka Cornelia Walkera a jeho bratra u televizní reportáže o rasově motivované vraždě 10letého chlapce. Píše se rok 2000 a rodina nigerijských přistěhovalců opouští Londýn. Doufá, že v anglickém Essexu najdou bezpečné útočiště a klidný život. Jak se však brzy ukazuje, atmosféře malého města vládne gang rasistů. O šrámech, které na dětské duši zanechá xenofobie a násilí, s mrazivou působivostí vypráví ve filmu skutečný Cornelius. Na Oscara nominované dokudrama si současně pokládá otázku, kam až je člověk schopen zajít v touze po přijetí. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Studenti si zapíší 5–10 jednoslovných odpovědí na otázku: Co může člověka dovést k tomu, že nenávidí druhého člověka nebo dokonce celou skupinu lidí?  Své odpovědi mohou zpracovat do dokumentu v Microsoft Word, popř., pokud s nimi pracujete online, je sdílet ve společném chatu nebo prostřednictvím aplikace Mentimeter.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu nechte žáky zformulovat 1 slovo, které nejvíc vystihuje pocit, resp. dojem, který v nich film vyvolal. Napíšou jej opět do svého dokumentu. Pokud sledujete film společně se studenty online a máte nastavené nějaké sdílené prostředí (Skype, Moodle, Google Classroom aj.), mohou žáci své 1 slovo sdílet a následně i vysvětlit ostatním.  

Poté se vraťte k seznamu důvodů nenávisti, který studenti vytvořili před projekcí. Jejich úkolem je doplnit to, co jim v seznamu případně chybí a uvědomili si to až při projekci filmu. Studenti srovnají důvody, které uváděli před filmem a přidají důvody, které hrály roli v životě hlavního hrdiny. Na závěr mohou studenti napsat, zda-li zažili nějakou obdobnou situaci, ve které se cítili odmítáni skupinou nebo měli strach z toho, že je okolí či nějaká skupina nepřijme, a přidat svou zkušenost, jak se s takovou situací vyrovnali.  

Pokud nerealizujete aktivity online/synchronně se studenty, pak mohou studenti zadání zpracovat do dokumentu v počítači jako souvislý text a zaslat Vám ho prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště.

 

Související aktivita: 

Dopis – Studenti napíšou krátký vzkaz či dopis hlavnímu hrdinovi nebo jiné postavě z filmu.  

Zavřít

×

Just Eat It

Střední škola   Cizojazyčné lekce –...
Rozbalit

Just Eat It

Střední škola
 

Cizojazyčné lekce – angličtina

Téma: životní prostředí, enviromentální chování 

Jazykové oblasti: vocabulary (environment)

Jazykové dovednosti: listening, writing, speaking 

 

Jenny a Grant jsou filmaři a milují jídlo. Nelíbí se jim ovšem způsob, jakým s ním lidé na Západě nakládají, a rozhodnou se půlročním projektem ukázat, kam až sahá problém plýtvání potravinami. Celých šest měsíců se noří do kontejnerů a žijí z vyhozených surovin, které ještě ani neprošly datem spotřeby a už skončily na smetišti. Celosvětově se odhaduje, že až třetina veškeré potravinové produkce se vyhodí. Obrovské ztráty energie a zdrojů, plýtvání zemědělskou půdou nebo uvolňování skleníkových plynů ze skládek komentuje v hravém dokumentu řada odborníků, kteří mimo jiné připomínají nesmyslnost „kosmetických“ standardů, jež se aplikují na vzhled průmyslových potravin mířících na pulty supermarketů. K zásadní změně systematického plýtvání by přitom stačilo docela málo – podívat se do ledničky dřív než půjdu nakupovat a v obchodě přemýšlet nad tím, co jsem reálně schopen spotřebovat.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu si studenti nejprve zkusí napsat během dvou minut vše, co je napadne, když se řekne „food”. Pokud pracují ve skupině, mohou psát buď každý zvlášť a následně své myšlenky sdílet, nebo, chcete-li aktivitu pojmout interaktivněji, můžete využít online tabule (např. Google Jamboard) nebo Mentimeter

Dále studenti odpoví na následující otázky: 

 1. What was the last time you threw food away? 
 2. Do you ever think about this issue? 
 3. How can we decrease food wasting? (In restaurants, households, supermarkets etc.)  

Poté studenti vypracují cvičení v pracovním listu 1 obsahující slovní zásobu, která se k tématu pojí a se kterou se ve filmu setkají. Odpovědi mohou zaznamenat přímo do dokumentu. 

Následuje projekce filmu. Vybídněte studenty, aby si vypisovali slovíčka nebo fráze, kterým nerozumí, a po zhlédnutí filmu si je přeložili. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Reflexe po filmu probíhá metodou I.N.S.E.R.T. – studenti si jednu stranu papíru (či dokumentu v počítači) rozdělí na čtyři pole, přičemž do každého napíšou jedno znaménko.  

K jednotlivým znaménkům uvedou odpovědi na otázky:  

Positive moments (+): What do you perceive as positive? 

Negative moments (-): What do you perceive as negative? 

Surprising information (!): Did you learn anything new? If so, what? Which part of the film was the most powerful for you? 

Questions (?): Do you have any questions in your mind? Write them down and find the anwers on the internet or ask your parents. 

 

Bonusové cvičení:  

Studenti sepíší krátký text na téma Dumpster diving: 

Can you explain the term dumpster diving? What do you think about it? Have you ever tried it? 

Všechny texty, včetně těch z aktivity před projekcí filmu, Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.), případně jej nahrají na sdílené uložiště. Pokud psali na papír, zašlou vám fotografie zápisků. 

Pro doplnění informací si k tématu si můžete přečíst Otázky a odpovědi (v češtině). 

  

Související aktivita: 

Studenti mají za úkol vymyslet různá řešení, jak s potravinami nakládat způsobem, aby déle vydržely – mohou navrhnout tipy na skladování či vyhledat informace o tom, jak dlouho daná potravina vydrží čerstvá. Návrhy řešení pak můžou aplikovat přímo ve svých domácnostech a poslat Vám fotografii s krátkým popisem nebo nahrát krátké video. 

TIP: Pokud máte chuť experimentovat, pro videonahrávky využijte online aplikaci Flipgrid - vytvoříte virtuální třídu, do níž pozvete studenty a ti pak přidávají svoje krátká videa, která mohou různými způsoby upravovat.  

TIP II: Doporučte studentům stránku Zachraň jídlo, ze které mohou čerpat informace, nebo mobilní aplikace jako například OutOfMilk, Foodfully, nebo OurGroceries, jež jim mohou pomoci plýtvání jídlem zamezit. 

Zavřít

×

Co se nenosí

Střední škola   Životní prostředí, Globální...
Rozbalit

Co se nenosí

Střední škola
 

Životní prostředí, Globální rozvojové vzdělávání

Téma: environmentální chování, fair trade 

Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít materiál z přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Své kolekce podle tohoto principu vytváří i estonská módní návrhářka Reet Ausová. Využívat textil, který by běžně skončil na skládce, podobně jako další tisíce tun oblečení, které se neprodalo nebo vyšlo z módy. Při pátrání ve stopách módního průmyslu, od obchodních řetězců až k asijským velkovýrobnám, si Reet ověřuje, jak je taková nadprodukce dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé planety. Ambice Reety jsou proto opravdu vysoké: o nutnosti upcyklace chce přesvědčit vedení módních korporací. Je Reet bláhovým snílkem, nebo předznamenává novou éru módní produkce?

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Studenti si přečtou anotaci a písemně odpoví na otázku v závěru: 

Je Reet bláhovým snílkem, nebo předznamenává novou éru módní produkce? 

Svůj postoj vysvětlí, případně doloží fakty, které si dohledají na internetu. Text zpracují v dokumentu na počítači nebo na papír.

 

PŘEHRÁT FILM 

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po zhlédnutí filmu studenti použijí k jeho reflexi metodu I.N.S.E.R.T. Papír či dokument v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?); ke znaménkům pak připíšou své odpovědi.

plus (+): Co na filmu vnímáš jako pozitivní, co se ti líbilo?  

minus (-): Co naopak vnímáš jako negativní, co se ti nelíbilo?  

vykřičník (!): Co bylo ve filmu nového, co jsi nevěděl nebo co považuješ za jeho nejsilnější část?  

otazník (?): Vyvstaly ti po zhlédnutí filmu nějaké otázky? Jaké? Sepiš je a dohledej na ně odpověď.
 

Podrobnější informace k reflexní metodě I.N.S.E.R.T. najdete v informačním textu Jak na reflexi emocí po filmové projekci (str. 2). 

 

Dále studenti písemně odpoví na otázky:  

 1. V jaké zemi/zemích bylo vyrobeno tvoje oblečení? Vyber si v šatníku 5 svých nejoblíbenějších kusů.
 2. Jaká je průměrná „životnost“ tvého oblečení? Jaký je nejstarší kousek oblečení ve tvém šatníku? 
 3. Jaké jsou hlavní důvody pro přesun velké části výroby oděvů do rozvojových zemí a jaké to má negativní dopady? 
 4. Recykluješ nebo upcykluješ své oblečení? Pokud ano, jakými způsoby? Pokud ne, máš nápad, jak prodloužit život tvého oblečení? 

Poté se studenti vrátí ke své úvaze v úvodu a doplní do ní, zda se jejich postoj změnil, nebo se naopak utvrdil na základě zhlédnutí filmu. Svůj postoj písemně zdůvodní. Do své práce zakomponují i úvahu nad vlastní pozicí: Nakupuješ oblečení zodpovědně? Proč ano, proč ne? Pokud ne, chceš svůj přístup změnit? Proč ano, proč ne? 

Popis celé aktivity s názvem Šatník najdete v pracovním listu

Vypracované texty Vám žáci zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.) nebo jej nahrají na sdílené uložiště. V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých poznámek.   

 

Související aktivita: 

Studenti mohou dále vyhledat na internetu tři známé módní řetězce zabývající se prodejem oblečení, které přicházejí s nabídkou udržitelné módy. Sepíší, jak specificky se řetězec ekologicky na trhu chová. Upozorněte studenty, aby si dali pozor na tzv. Greenwashing (vytváření zavádějícího nebo klamného dojmu, že firma nebo produkt je ekologický nebo přátelský k životnímu prostředí (marketingová strategie); často má zakrýt neochotu firmy zavádět skutečně účinná opatření k redukci environmentálního dopadu). 

Všechny písemně vypracované práce Vám studenti zašlou Vámi zvolenu elektronickou formou. 

 

Doporučení:

Podrobnější informace k problematice textilního průmyslu si můžete Vy i studenti doplnit také pomocí informačního textu Otázky a odpovědi.   

Zavřít

×

Největší přání 1989

Střední škola   Moderní československé...
Rozbalit

Největší přání 1989

Střední škola
 

Moderní československé dějiny 

Téma: Sametová revoluce 

Jaká měli největší přání mladí lidé v Československu v roce 1989? A co jim v té době nejvíce vadilo? Sestřih dokumentu Jana Špáty nás při hledání odpovědí zavede mezi metalové nadšence, punkáče, fotbalové fanoušky, folkaře, trampy, maturanty či čerstvě odvedené brance, které čekají dva povinné roky na vojně. Z pestré škály nejrůznějších názorů vysvítá, jak důležité byly pro většinu z nich hodnoty, jako je láska a pravda. „Člověk nemůže říct pravdu, aniž by se bál, že mu to někdo omlátí o hlavu.“ I takto popisují ve filmu mladí lidé stav společnosti v socialistickém Československu krátce před sametovou revolucí. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Největší přání – Před zhlédnutím filmu si studenti sami pro sebe napíší na papír svá tři největší přání.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po projekci studenti napíšou, jaká byla nejčastější přání lidí žijících v totalitním režimu. Text mohou psát do dokumentu na počítači nebo na papír.  

Do stejného dokumentu písemně odpoví na tyto otázky:   

 1. Jak se podle vás žilo tehdy a jak dnes?  
 2. Co dnes považujete za samozřejmé a co by vám v době před rokem 1989 chybělo? 
 3. Co lidé v té době vnímali jako problém, co chtěli změnit, proč a jak?  
 4. Co vy v současné době vnímáte za problém? Chtěli byste jej změnit? Proč a jakým způsobem? 

Studenti Vám zašlou své zápisky prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých poznámek.  

 

Související aktivita: 

Pošlete studentům informační text Otázky a odpovědi, v němž se podrobněji dozví o historických okolnostech roku 1989   

Doporučte studentům, aby se zeptali svých rodičů, prarodičů nebo příbuzných, na jakou příhodu nebo událost z roku 1989 sami vzpomínají. Mohou si zahrát na kronikáře, písemně ji zaznamenat a poslat Vám ji. Pokud jste podobnou aktivitu dělali už v loňském roce (výročí sametové revoluce), mohou se pokusit vypátrat nějaký další příběh.   

Zavřít

×

Stát se Evropanem

Střední škola   Lidská práva a Globální...
Rozbalit

Stát se Evropanem

Střední škola
 

Lidská práva a Globální rozvojové vzdělávání 

Téma: Migrace

Tři mladí chlapci v Evropě se snaží žít život jako každý jiný v jejich věku. Není to ale tak snadné, neboť pochází z Afghánistánu, Sýrie a Guinei. Fattah dře v továrně na textil v Instanbulu s vidinou vydělat si dostatek peněz na cestu do Řecka a poté do Itálie. Saleh už žije v Evropě tři roky a doufá, že za ním přijedou jeho rodiče. Mamadou se upíná ke své práci a studiu navzdory tomu, že se jeho pobyt stal v Belgii nelegální. Tři příběhy teprve dospívajících mužů zobrazují koloběh migrace v celé své šíři: počáteční idealizaci Evropy, ilegální překračování hranic, čekání na rozhodnutí o přidělení azylu, pobyt v domě pro nezletilé cizince, deportaci... 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Občane, občane… – Studentům sdělte zadání: „Představte si, že vaše země byla obsazena nepřátelskými vojsky a vy jste se dostali jako političtí uprchlíci na území státu se stejnou imigrační politikou, jako je v ČR. Popište kroky, které podle vás musíte absolvovat, abyste mohli v této zemi legálně pobývat co nejdéle.“  

Studenti své závěry zapisují samostatně do dokumentu na počítači nebo na papír.

Sdělte jim, že se mohou projit se spolužákem nebo více spolužáky způsobem, jakým s ním běžně komunikují (například prostřednictvím sosciální sítě, WhatsApp, Skype nebo telefonu) a diskutují o témže; výsledky své diskuze opět zapíší do dokumentu. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po projekci studenti nejprve o vytvoří krátký vzkaz adresovaný některému z hrdinů filmu. Co by mu chtěli vyřídit, sdělit, na co se ho zeptat apod.? Formu vzkazu si mohou studenti sami zvolit (SMS, krátký dopis atd.)  

Poté mají za úkol pomocí internetu vyhledat základní informace o imigraci v ČR a následně odpovědět na tyto otázky: 

 1. Jaký je rozdíl mezi uprchlíkem a azylantem? 
 2. Potřebují občané EU povolení k pobytu na našem území? 
 3. Jaký je rozdíl mezi povolením k trvalému pobytu a udělením státního občanství? 
 4. Na jakém ministerstvu žádají cizinci o trvalý pobyt? 
 5. Po kolika letech přechodného pobytu v ČR může cizinec zažádat o trvalý pobyt? Co musí žádost obsahovat? 
 6. Jaké podmínky musí žadatel splňovat, chce-li zažádat o státní občanství v ČR? 
 7. Stává se dítě narozené v ČR ukrajinské matce bez českého státního občanství automaticky občanem ČR? 
 8. Dostávají cizinci, kteří nemají žádnou výdělečnou činnost, nějaké peníze od státu? 

K usnadnění práce můžete studentům doporučit odkaz Otázky a odpovědi o cizincích v ČR.

Nakonec tyto informace porovnají s tím, co si zapsali před filmem. Díky tomu zjistí, nakolik byly jejich představy a předpoklady správné. Opět se mohou zkontaktovat se svým spolužákem či spolužáky a vyhledané informace porovnat společně.

Všechny vypracované texty Vám žáci poté zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Studenti vyhledají informace na interaktivní Encyklopedii migrace, online vzdělávacímu projektu evropské akademické obce, k tématu současné migrace ve světě. Před aktivitou je dobré nechat studenty vyhledat a vyjasnit si pojmy jako migrace, emigrace a imigrace.  

Následně si každý student zvolí 4 země, u nichž bude pomocí mapy zjišťovat následující údaje za rok 2017:  

– počet obyvatel zvolené země,  

– do kterých 3 zemí obyvatelé zvoleného státu emigrují nejčastěji,  

– z jakých 3 zemí pochází největší počet imigrantů v dané zemi.

Zavřít

×

Přízrak Martin

Střední škola   Sociální problematika: Téma:...
Rozbalit

Přízrak Martin

Střední škola
 

Sociální problematika:

Téma: život s postižením, nemoc, závislosti

Osmadvacetiletý Martin je upoutaný na invalidní vozík a odkázaný na pomoc rodičů a ošetřovatelek. V devatenácti letech totiž sedl spolu s kamarády do auta opilý a pod vlivem drog. Po nárazu do telegrafního sloupu utrpěl těžká zranění s doživotními následky – od krku dolů je ochrnutý, nemůže mluvit, ale jeho mentální schopnosti zůstaly neporušeny. Martin bydlí v domě s pečovatelskou službou a se svým okolím komunikuje prostřednictvím počítače. Dívá se na televizi, hraje karty a podílí se na projektu, který varuje teenagery před řízením pod vlivem drog. Navzdory relativně aktivnímu životu však jeho mikrokosmos postrádá mnohé z toho, čeho si užívají zdraví lidé. Kdo se o Martina postará, až jeho rodiče zemřou? Poučí se někdo z jeho chyb? 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před projekcí filmu je dobré začít krátkým brainstormingem odpovědí na otázku Co si představím, když se řekne handicap?

Brainstorming je metoda, ve které mohou padat i zdánlivě nesouvisející slova nebo hesla, nic tedy není špatně. Pokud pracujete se studenty společně ve sdíleném online prostředí (prostřednictvím WhatsApp, Skype, Microsoft Teams apod.), může brainstorming proběhnout „naživo”, případně formou chatu. Pokud studenti pracují zcela samostatně, mohou si slova, která je napadají, napsat na papír; v takovém případě doporučujeme, aby si každý zapsal 10 slov.  

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Studenti po projekci napíší krátkou reflexi k filmu, v níž zodpoví na následující otázky: 

Jak ses při sledování filmu cítil? 

Co jsi vnímal/a pozitivně? 

Co jsi vnímal/a negativně? 

Co tě překvapilo nebo čemu jsi nerozuměl/a? 

Dále mohou v textu pokračovat a rozepsast odpovědi na otázky: Znáte někoho, kdo havaroval v autě po požití alkoholu nebo jiných omamných látek? Sedli byste si do auta, které by řídil kamarád, který pil? Znáte někoho, kdo má celoživotní následky po úraze

Všechny vypracované texty Vám žáci poté zašlou prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, pošlou Vám fotografie svých zápisků. 

 

Související aktivita: 

Pro další inspiraci můžete využít námi vybrané další doprovodné a doporučené materiály. Například studentům můžete zadat, aby samostatně zhlédli spoty kampaně Nemyslíš, zaplatíš

Také si mohou projít sekci pro mladistvé na webových stránkách Pij s rozumem a její jednotlivé podstránky. Na jednu A4 napíší, co nového se dozvěděli, s čím souhlasí nebo nesouhlasí či se mohou svěřit, zda mají s alkoholem již nějakou negativní zkušenost (ať už vlastní nebo cizí). 

Své texty Vám pak zašlou elektronicky způsobem, kterým s nimi komunikujete.

Zavřít

×

Proč a jak klikáme

Střední škola   Mediální...
Rozbalit

Proč a jak klikáme

Střední škola
 

Mediální vzdělávání 

Téma: sociální sítě a internet, reklama a marketing

Barva písma, tvar ikony i venkovní počasí. To vše ovlivňuje na internetu mé rozhodnutí o tom, kam příště kliknu. A firmy, jejichž weby navštěvujeme, to dobře ví. Internet každodenně využíváme k zábavě, komunikaci s přáteli, nákupům i jako zdroj informací pro své rozhodnutí u příštích voleb. Každý klik, který uděláme, je pod drobnohledem korporací, jako jsou Google nebo Facebook. Hegemoni internetu se z našeho chování v digitálním prostoru snaží předpovídat, jaký bude náš následující krok, a vylepšovat tak své služby. Ale nejen to. Odborníci v oboru obchodní psychologie se shodují, že cílem většiny firem ovládajících internet je maximalizovat své zisky podprahovým ovlivňováním našich rozhodnutí a získáváním si naší pozornosti na co možná nejdelší dobu. Stav, kterého se snaží u svých uživatelů docílit, je jakýsi extatický stav podobný závislosti na hracích automatech. Zásadní otázkou, kterou si klade film Proč a jak klikáme, je, jak přimět internetové giganty k odpovědnosti a technologie vrátit do stavu, kdy v první řadě slouží svým uživatelům. 

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Film Proč a jak klikáme a aktivity před a po jeho projekci vedou studenty k tomu, aby si uvědomili, jaká osobní data (digitální stopu) za sebou na internetu zanecháváme, jak mohou být naše osobní data na internetu využívána a že je důležité je chránit. 

Studenti si před filmem zahrají na detektivy. Na počítači či na mobilu vyhledají, co všechno lze na internetu dohledat o jejich spolužákovi, příp. kamarádovi, sourozenci, rodiči. Zároveň mohou vyzkoušet zadat do Google vyhledavače i své jméno a hledat informace o sobě; a nakonec se podívat, jaké informace uvádí o sobě na Facebooku, Instagramu či jiných sociálních sítích.   

Pokud se studenty komunikujete prostřednictvím sdíleného online prostředí (WhatsApp, Skype, Google Classroom aj.), můžete tam rozproudit úvodní diskusi k tématu. Pokud ne, poznatky mohou studenti zaznamenávat do svého dokumentu v počítači nebo na papír.  

Poté si studenti otevřou pracovní list 1, v němž jsou některé z údajů, které mohou být o nějaké osobě dohledatelné na internetu. Do svého dokumentu zaznamenají ty údaje, o kterých se domnívají, že jdou dohledat právě o jejich osobě (ať už to jsou informace, které zveřejnili sami, nebo které zveřejnil někdo jiný). Pracovní list nabízí možnosti, které žáci nemuseli najít, pokud si zkoušeli vyhledat informace o sobě na Google a sociálních sítích. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu proveďte reflexi emocí žáků pomocí metody jedno slovo. Úkolem studentů je říci jedno slovo, které nejvíc vystihuje pocit, který v nich film vyvolal – studenti ho mohou napsat do svého dokumentu na počítači. Pokud sledujete film online společně se studenty a máte nastavené nějaké sdílené prostředí (Skype, Moodle, Google Classroom aj.), mohou žáci své 1 slovo sdílet a následně i vysvětlit ostatním. 

Pro hlubší reflexi emocí a zaznamenání hlavních myšlenek filmu požádejte studenty, aby provedli metodu I.N.S.E.R.T. Jednu stranu papíru či dokumentu v počítači si rozdělí na čtyři pole a do každého postupně napíšou znaménka plus (+), minus (-), vykřičník (!) a otazník (?).  

plus (+): Ke znaménku plus studenti uvádějí to, co na filmu vnímají jako pozitivní. 

minus (-): Ke znaménku minus naopak to, co vnímají jako negativní. 

vykřičník (!): U vykřičníku máme několik možností, z nichž vybíráme podle poselství filmu: studenti mohou zaznamenat to, co pro ně bylo ve filmu nové, nebo o to, co považují za jeho nejsilnější část. 

otazník (?): Otazník umožňuje klást otázky. Studenti si odpovědi na zaznamenané otázky mohou dohledat sami, případně můžou otázky sdílet ve dvojicích, společně o nich v online prostředí diskutovat a odpovědi následně písemně zaznamenat. 

Poté si studenti přečtou pracovní list 2, který přibližuje, z jakých informací se skládají naše digitální stopy. Nakonec se vrátí k pracovnímu listu 1 – sdělte studentům, že pokud si teď myslí, že webové služby o nich vědí více, než uvedli před projekcí filmu, ať si zbylé body dopíšou jinou barvou. 

Na závěr studenti napíšou krátké zamyšlení nad následujícími otázkami: Jak si myslíte, že je váš vlastní život ovlivněn tím, že vám vyhledávače a sociální sítě nabízejí personalizovaný obsah? Jaká pozitiva a negativa to do vašeho života přináší? Lze se proti negativům nějak bránit? 

TIP: Doporučujeme podívat se na informační text Otázky a odpovědi, který se sběru a analýze dat uživatelů internetu a personalizaci obsahu na internetu věnuje podrobněji. 

 

Související aktivita: 

Jak si na internetu chránit soukromí a minimalizovat naše digitální stopy? – Zašlete studentům vzdělávací materiál 2, který shrnuje základní doporučení, jak osobní data na internetu chránit. Studenti mají za úkol projít si své sociální sítě a nastavit své soukromí na základě doporučených možností. 

Zavřít

×

Na sever od slunce

Střední škola   Životní...
Rozbalit

Na sever od slunce

Střední škola
 

Životní prostředí

Téma: environmentální chování, aktivní občanství

Prožít zimu na pláži za polárním kruhem a trávit čas surfováním v ledovém oceánu se rozhodli dva nadšení filmaři z Norska. A nebyla to jen touha po dobrodružství, ale i snaha udělat něco pro přírodu. Jørn a Inge se vybavili prošlými potravinami, na opuštěné pláži vybudovali chatrč ze dřeva a naplavených předmětů, které použili jako izolaci. Odpadky sbírali průběžně a podařilo se jim shromáždit tři tuny vyhozených věcí. Než napadl sníh, vyrobili si kamínka ze starých barelů, aby měli jak topit a vařit. Dokument ukazuje způsob alternativního, ekologicky pojatého životního stylu, realizovaného v souladu s životní filozofií.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Na úvod necháme studenty najít na internetu tři projekty, které přispívají ke zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Mohou zkusit najít i projekty přímo v místě jejich bydliště či okolí.  

Následně si vyberou jeden z nich, k němuž na mobil nahrají audio či video medailonek. Nahrávka by měla být přibližně 1 minutu dlouhá. Cílem není sdělit co nejvíce informací o projektu, ale poutavě jej představit tak, aby to posluchače (Vás, popř. ostatní spolužáky) zaujalo. 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po filmu studenti napíší tři slova, která v nich po skončení filmu rezonují, a několika větami vysvětlí proč.  

Dále mají za úkol sepsat krátké zamyšlení (200 slov) na téma „Kdo chce hýbat světem, musí pohnout sám sebou“. Zamyšlení by mělo obsahovat i jejich názor na to, jak vidí v kontextu této věty sami sebe. Můžete se ptát následovně: Napadne vás, co byste mohli či chtěli změnit ve svém okolí? Pokud ano, co by to bylo? 

Všechny vypracované materiály včetně medailonku a odkazů na projekty (z aktivity před filmem) Vám posléze studenti pošlou prostřednictvím Vámi zvoleného kanálu (e-mailem, skrze facebookovou skupinu, systém Bakaláři, nahrají na uložiště apod.). 

TIP: Můžete založit složku na cloudovém uložišti (například Google Drive, Google Classroom, Dropbox, Microsoft OneDrive apod.), kam studenti budou své práce vkládat. Budete je tak mít přehledně na jednom místě a zároveň k nim budou mít přístup i ostatní studenti, kteří se budou moci podívat na tvorbu svých spolužáků.  

 

Související aktivita: 

Vytvoř neškodný obal – Úkolem je zhotovit obal z materiálů, které mají doma, jenž by neškodil životnímu prostředí. Studenti mohou vytvořit obal přímo pro konkrétní použití (například na brýle, potravinu, šperky apod.). 

Následně vytvoří propagační příspěvek vhodný na zveřejnění na sociální síť: vyfotografují svůj obal a napíší k němu informace, jako by jej měli prezentovat na jimi vybrané sociální síti (Instagramu, Facebooku atd.). Příspěvek mohou vytvořit například v textovém editoru Microsoft Word  či přímo na zvolené sociální síti (nemusí jej samozřejmě i publikovat).

V příspěvku mohou uvést:

– složení/materiál,

– vysvětlení, proč právě jejich obal by si měl případný výrobce vybrat,

– popsat jeho ekologickou, případně i ekonomickou výhodnost,

– na co je vhodné daný obal použít.  

Ponecháme na studentech, jakou formou příspěvek připraví a jakou sociální síť si vyberou. Vyhradíme jim na vypracování dostatek času, např. 2 týdny. Výsledek – dokument/obrázek s popisem či snímek obrazovky s příspěvkem – Vám následně nasdílí pomocí cloudového úložiště či zašlou e-mailem. 

Práce žáků nám poté můžete poslat na náš e-mail nebo do zprávy na Facebook JSNS.  

Zavřít

×

Hitler, Stalin a já

Střední škola   Moderní československé...
Rozbalit

Hitler, Stalin a já

Střední škola
 

Moderní československé dějiny

Téma: 2. světová válka a holocaust, únor 1948 a 50. léta

Životní příběh Hedy Blochové je výmluvnou ukázkou, jak zásadním způsobem ovlivnily dva totalitní režimy 20. století osudy mnoha obyvatel Evropy. Paní Heda se narodila v židovské rodině spoluzakladatele známé pražské továrny Koh-i-noor. Provdala se za doktora práv Rudolfa Margolia. Brzy poté byli oba i s Hedinou rodinou odvezeni do ghetta v Lodži, odkud byli deportováni do Osvětimi. Hedě se jako jediné z rodiny podařilo díky odvážnému útěku z pochodu smrti přežít. Po návratu do Prahy se pak šťastně shledala i se svým manželem. Vystřízlivění nastalo jen o pár let později, kdy byl její manžel v rámci procesu s Rudolfem Slánským odsouzen k trestu smrti. Z paní Hedy se rázem stala manželka „zrádce lidu“. Přišla o práci, přátelé a známí se jí vyhýbali. Ponižování, diskriminace a rozčarování z okupace v srpnu 1968 ji nakonec dovedly až k emigraci. Do své vlasti se natrvalo vrátila až v polovině 90. let.  

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Před zhlédnutím filmu doporučujeme poslat studentům odkaz na Historický úvod k tématu holocaustu. Studenti by si materiál měli podrobně přečíst a seznámit se s novými názvy a termíny.   

Po přečtení historického úvodu studenti mají za úkol sepsat, jaké jsou shodné rysy nedemokratických režimů – nacismu a komunismu.  

Doporučujeme Vám podívat se na informační texty, v nichž najdete obecná doporučení k výuce tohoto tématu.      

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Studentům pošlete následující tři témata vztahující se k obsahu filmu k písemnému zpracování. Studenti zaznamenají ke každému oddílu minimálně tři činnosti nebo události denního života, které viděli ve filmu a které byly typické pro dané období. Najdete je také v pracovním listu u aktivity Jak se žilo (str. 3). Studenti mohou své odpovědi psát na papír nebo do dokumentu na počítači. 

 
Popište život na svobodě za první republiky.

Popište život v ghettu v Lodži.

Popište život ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi.

 

Studenti Vám poté zašlou své zápisky, včetně těch, které vypracovali před zhlédnutím filmu, prostřednictvím kanálu, který máte pro komunikaci zvolený (např. přes e-mail, facebookovou skupinu, Google Classroom, systém Bakaláři apod.). V případě, že odpovědi psali na papír, zašlou Vám fotografii svých zápisků. 

 

Doprovodný materiál: 

Mapa nacistických koncentračních táborů a ghett – Studenti mají za úkol najít na mapě místa zmíněná ve filmu. Mohou se podívat na rozložení všech táborů na mapě Evropy a na jejich množství a hledat vysvětlení, proč se tábory nacházely právě v těchto oblastech.

 

Související aktivita: 

Využijte aktivitu Otázky a odpovědi, která se vztahuje k tématu holocaustu. Můžete ji poslat studentům ve formě odkazu. Navrhněte jim, aby vyhledali na internetu odkazy na zdroje, které jsou uvedené pod textem, a doplnili si tak přehled a informace.  

Případně se mohou opět zeptat svých prarodičů nebo jiných příbuzných, jestli znají někoho, kdo byl za války v koncentračním táboře. Mohou též sepsat, jací autoři se tomuto tématu ve svých knihách věnují, kdo z našich umělců byl za války deportován atd. – všechny tyto informace mohou studenti zjistit také na internetu.

Zavřít

×

Ti druzí

Střední škola   Lidská práva a Globální...
Rozbalit

Ti druzí

Střední škola
 

Lidská práva a Globální rozvojové vzdělávání

Téma: původní kultury, enviromentální chování 

Na jihu Etiopie žijí lidé kmene Mursi. Jejich ženy jsou známé tím, že si do spodního rtu vkládají zdobené talířky a do ušních boltců obrovské náušnice. Ne všechny jejich ozdoby jsou ale tradiční. Řadu těch nejbizarnějších si totiž vyrábějí až v poslední době a zdobí se jimi jen tehdy, když do jejich vesnice míří turisté toužící po zajímavých fotkách ze své exotické dovolené a ochotní za jejich pořízení dobře zaplatit. Humorný a zároveň mrazivý film ukazuje prostřednictvím konfrontace světů svérázné domorodé ženy a holandské turistky ničivé dopady turistického ruchu na život tradičních komunit.

 

Doporučená aktivita před filmem: 

CK Galaxy – Aktivita je vhodná také pro skupinovou práci rodičů a studentů. Studentům sdělte, aby si před projekcí vyhledali údaje o turismu v České republice. Mohou například zjistit, kolik zahraničních turistů v minulém roce navštívilo ČR, kolik vnitrostátních cest Češi v uplynulém roce podnikli a jaké výše dosáhly příjmy ČR z cestovního ruchu. 

Následně zadejte studentům samostatnou práci s pracovním listem, který je součástí aktivity. Studenti si nejprve přečtou jeho první část – text Chcete si přivydělat? Přidejte se k nám! Následně je jejich úkolem individuálně vyplnit dotazník (do kolonky povolání vyplní to, co by chtěli v životě dělat). 

Pracovní listy si nemusí studenti tisknout, stačí, pokud odpovědi zaznamenají do jiného dokumentu nebo napíšou na papír. 

Následuje projekce filmu.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu: 

Po projekci studenti vyhodnotí vyplněné dotazníky (mohou společně s rodiči). U jednotlivých otázek sečtou kladné a záporné odpovědi, u otázky 2 uvedou i průměrnou hodinovou sazbu, u otázky 4 sečtou množství uvedených kontaktů. 

Následně mohou studenti diskutovat online o následujících otázkách:

Kde začíná soukromí člověka? Které činnosti uvedené v dotazníku jste považovali za „intimní“ a proč? Které chování lidí ve filmu narušovalo podle vás důstojnost zúčastněných? Co vše jsme ochotni udělat za peníze? Jak hodnotíte výsledek dotazníku? Jak z tohoto pohledu hodnotíte své odpovědi? 

Tipy na nástroje vhodné k online komunikaci: Google Classroom, Google Hangouts, Skype, WhatsApp (webová aplikace), Facebook.

 

Související aktivita: 

Černá a bílá není černobílá – Studenti si nejdříve vyhledají významy pojmů etnocentrismus, kulturní relativismus, tradice. Poté jim zadejte, aby si samostatně přečetli a vyplnili pracovní list.

Poznámka: Pokud chcete pracovat s rozsáhlým textem Baumanových postmoderních vzorců, použijte přílohu k pracovnímu listu.

Studenti si nemusí pracovní list tisknout, ale mohou odpovědi zaznamenávat do samostatného dokumentu. Vypracovaný úkol Vám mohou zaslat e-mailem (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí).  

TIP: Studenti mohou namluvit a nahrát odpověď na otázky z pracovního listu například na mobil a zvukovou nahrávku Vám zaslat. Stejným způsobem můžete i Vy poslat studentům zpětnou vazbu.

Zavřít

×

Hiphop-erace

Střední škola   Sociální problematika Téma:...
Rozbalit

Hiphop-erace

Střední škola
 

Sociální problematika

Téma: stáří

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe.

Vyzvěte žáky, aby před a po zhlédnutí filmu vypracovali doporučené aktivity.   

 

Doporučená aktivita před filmem: 

Vyzvěte studenty, aby si v duchu nebo písemně zpracovali odpovědi podle zadání níže. Cílem je přemýšlet před filmem o tom, co pro nás znamená stáří. Ke zpracování můžete také zadat jen některé body. (Tato metoda zvaná Kostka vám pomůže prozkoumat jakýkoli jev ze šesti stran.) 

 1. POPIŠ Co je to stáří? Stačí slovo nebo věta. 
 2. POROVNEJČemu se stáří podobá? A čeho je opakem? 
 3. VYBAV SI/ASOCIUJJaké jsou tvé další asociace, když se řekne stáří? 
 4. ANALYZUJ Co všechno stáří tvoří, co má vliv na to, jaké stáří je? 
 5. APLIKUJ K čemu je stáří dobré? K čemu je dobré být starý? 
 6. ARGUMENTUJ Jaké jsou klady a zápory stáří? 

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita po filmu:  

 1. Po filmu nechte žáky zformulovat 1 slovo, které nejvíc vystihuje pocit, který v nich film vyvolal. Pokud sledujete film společně se studenty online a máte nastavené nějaké sdílené prostředí (Skype, Moodle, Google Classroom aj.), mohou žáci své 1 slovo sdílet a následně i vysvětlit ostatním.  
 2. Poté žáci napíší krátký vzkaz či dopis s využitím metody R.A.F.T. podle tohoto zadání: 

R (ROLE): Za koho budou žáci psát? Např. za sebe, za své rodiče, za někoho z filmu, za někoho, kdo je ve filmu zmíněný, ale nebyl tam, za režiséra, za celou generaci?   

A (ADRESÁT): Komu budou žáci psát? Např. někomu z filmu, svým prarodičům, vrstevníkům, autorovi filmu?

F (FORMA): Mohou vypracovat krátký text, dopis, SMS, novinový článek, příspěvek apod. 

T (TEXT): Žáci napíšou zvolenou formou text o délce, která odpovídá zvolené formě. 

 

Po zhlédnutí filmu se mohou studenti opět vrátit k tomu, co si poznamenali o stáří, a znovu své poznámky promyslet a doplnit.  

Své práce mohou studenti zasílat způsobem, který si určíte nebo který vám již funguje (např. e-mailem, přes facebookovou skupinu, Google classroom, systém Bakaláři apod.). 

Pro účely sdílení textů s ostatními můžete využít online nástroj mentimeter (stačí krátká registrace např. vyučujícího a ostatní se mohou přihlásit). Mentimeter je v angličtině, ale další práce s ním už je pak možná v češtině.

 

Související aktivita: 

Kybersenioři – Studenti mohou zhlédnout další film, jehož cílem je uvědomit si generační rozdíly, ale i skutečnost, že se mohou jednotlivé generace navzájem obohacovat.

Zavřít

×

Mimořádná zpráva

Střední škola   Mediální vzdělávání Téma:...
Rozbalit

Mimořádná zpráva

Střední škola
 

Mediální vzdělávání

Téma: zpravodajství a publicistika

Jeden z českých vrcholných politiků se chystá večer za zavřenými dveřmi učinit zásadní oznámení. Média samozřejmě chtějí být u toho a zprostředkovat informaci svým čtenářům a divákům co nejrychleji. Štáb Tomáše Bojara sleduje, jak se novináři už od rána na tuto událost připravují. Pozorujeme, jak plánují, co do zprávy zahrnou, jak si mezi sebou rozdělují úkoly, jak získávají jednotlivé materiály, jak se vyrovnávají s různými překážkami, jak pořízený materiál editují.

 

PŘEHRÁT FILM

 

Doporučená aktivita: 

Politici a média veřejné služby – Studenti se v aktivitě seznamují s tím, jak je zákony nastaveno fungování českých médií veřejné služby: jaký mají status, kdo na jejich fungování dohlíží a jakým způsobem je mohou ovlivňovat politici.

Vyzvěte studenty, ať si po zhlédnutí filmu přečtou krátký informační text o českých veřejnoprávních médiích. Následně vypracují odpovědi na otázky z pracovního listu 1 a 2. Doplňující informace můžou dohledat na internetu. Doporučujeme žáky vyzvat k tomu, aby své odpovědi na otázku č. 4 z pracovních listů rozvedli. Nakonec žáci odpovídají na otázky z vědomostního kvízu Chcete být koncesionářem?, bez použití internetu a dalšího dohledávání správných odpovědí. Kvíz můžete následně vyhodnotit a nejlepší výsledek ohodnotit vámi zvoleným způsobem. 

Pracovní listy: 

K této aktivitě využijte pracovní list 1 a pracovní list 2. Studenti si je nemusí tisknout, stačí, pokud odpovědi zaznamenají do dokumentu zvlášť.

Související aktivita: 

Plakát Zpravodajský DJ – Studentům sdělte, ať si nyní vyzkouší práci editora, který rozhoduje, které zprávy se dostanou do hlavního televizního večerního zpravodajství. Vyzvěte je, ať z databáze České tiskové kanceláře ze dne 6. 4. 2018 vyberou tři nejdůležitější události, které by v hlavních zprávách neměly chybět. Studenti mají za úkol sepsat důvody, proč dané zprávy vybrali, a zaslat je na Váš e-mail (případně využijte pro sběr dokumentů program, na který jste zvyklí). Následně jim sdělte, že v tomto případě žádná správná odpověď neexistuje, a že každý editor se rozhoduje podle souboru kritérií, tzv. zpravodajských hodnot. Požádejte žaky, ať si tyto kritéria přečtou. 

Zavřít

×

r.a.f.t_metoda.pdf


Tematické okruhy

Přehled všech filmů

Veškeré audiovizuální lekce JSNS najdete volně přístupné v přehledu všech filmů a výukových materiálů – vyhledávat můžete podle témat, věku a dalších kritérií. 

Doporučení pro vyučující 

 • U každé lekce naleznete také informační materiál ve formě Otázek a odpovědí, který popisuje kontext dané problematiky. Doporučujeme dát studentům prostor na jejich analýzu, například metodou I.N.S.E.R.T. 
 • K reflexi emocí po filmu výborně poslouží metody R.A.F.T.Jedno slovo, Pětilístek nebo též I.N.S.E.R.T. 
 • Ve větší míře lze také využít participaci rodičů. Můžete je informovat o možnosti využít naše výukové materiály.